• Đảng bộ Ninh Sơn: Tổng kết công tác xây dựng Đảng
  • (NTO) Ngày 14-1, Đảng bộ huyện Ninh Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác Xây dựng Đảng 2013 và triển khai công tác xây dựng Đảng 2014.
  • Năm 2013, Đảng bộ huyện Ninh Sơn đã lãnh đạo toàn huyện đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế 11%, hoàn thành và vượt 15/16 chỉ tiêu kế hoạch năm. Các chính sách an sinh xã hội triển khai kịp thời, giữ vững ổn định quốc phòng- an ninh. Công tác xây dựng Đảng có những chuyển biến tích cực.

    Trong năm 2014, Đảng bộ huyện Ninh Sơn tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề năm 2014 là: Nêu cao tinh thần trách hhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân và nói đi đôi với làm. Phấn đấu kết nạp mới 77 đảng viên, có 75% trở lên tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh và 85% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 11 -12%; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào dân vận khéo gắn với xây dựng nông thôn mới.