• Bản tin An ninh trật tự Ninh Thuận ngày 19-4-2013