• “Làm theo” phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Người
 • (NTO) Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị đã bước sang năm thứ 3.
 • Nhìn lại thời gian qua, có thể nói việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03 trong toàn Đảng bộ và xã hội đã thật sự đi vào cuộc sống, đặc biệt là “làm theo” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, góp phần tạo nên những kết quả quan trọng, tích cực trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Kết quả đó thể hiện rõ nét trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, các ngành, địa phương, trong các hội, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân. Các nội dung học tập và làm theo đã được đưa vào các cuộc sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, gắn với thực thi nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ… tạo nên những chuyển biến tích cực trong việc rèn luyện đạo đức, giữ gìn lối sống của cán bộ, đảng viên; trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham ô, thái độ vô cảm, xa dân, hạn chế tiêu cực, góp phần rèn luyện nhân cách, tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, nêu cao tinh thần đoàn kết… Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung xây dựng chuẩn mực đạo đức ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp vời tình hình thực tế như giáo dục tinh thần cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc; tôn trọng, gần gũi quần chúng, trung thực; sống có nghĩa, có tình… qua đó kịp thời nhắc nhở, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức…

   
  Bác Hồ thăm nông dân đang gặt lúa trên cánh đồng xã Hùng Sơn (huyện Đại Từ, Thái Nguyên), năm 1954.

  Những kết quả trên là đáng trân trọng và biểu dương. tuy nhiên việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng còn nhiều hạn chế. Nhận thức của một số cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đầy đủ, sâu sắc, nên việc lãnh đạo, triển khai tổ chức thực hiện chưa đến nơi, đến chốn; chưa xác định rõ yêu cầu, nội dung, những việc cần làm để thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và xem đây là công việc thường xuyên hằng ngày…

  Năm 2013, chúng ta tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” gắn với chủ đề xuyên suốt “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân; đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”; đồng thời đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ tiếp tục đi vào nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

  Tư tưởng, đạo đức, tác phong, phong cách là một chỉnh thể, tạo nên nhân cách mẫu mực Hồ Chí Minh, là các mặt có liên quan chặt chẽ với nhau. Tư tưởng chi phối đạo đức, tác phong, phong cách; tác phong, phong cách là sự thể hiện, cụ thể hóa tư tưởng, đạo đức. Phong cách quần chúng, phong cách dân chủ và phong cách nêu gương trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thể hiện xuyên suốt mọi hành động trong cả cuộc đời cách mạng, phấn đấu hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân của Người.

  Phong cách quần chúng, Bác Hồ luôn có lòng tin vô tận đối với quần chúng. Người luôn chăm lo tăng cường mối quan hệ với quần chúng, coi đó là nguồn sức mạnh tạo nên mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Yêu nước, thương dân, suốt đời vì dân, vì nước là suy nghĩ nhất quán, thường trực trong con người của Người. Phong cách quần chúng của Bác Hồ, một lần nữa khẳng định tư tưởng, tấm gương đạo đức “suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân”.

  Về phong cách dân chủ của Bác Hồ là sự thể hiện nhất quán của tư tưởng, đạo đức vì dân, vì nước của Người. Hồ Chí Minh yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt mình trong tập thể, lắng nghe ý kiến của tập thể, phát huy sức mạnh của tập thể, nhận trách nhiệm cá nhân và hoàn thành tốt nhiệm vụ được tập thể giao phó và tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

  Về phong cách nêu gương, theo Bác Hồ, trước hết phải làm gương trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên, về mọi mặt, phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói phải đi đôi với làm. Cần nêu gương trên cả 3 mối quan hệ đối với mình, đối với người, đối với việc. Đối với mình phải không tự cao, tự đại, tự mãn, kiêu ngạo mà luôn học tập cầu tiến, sửa đổi điều dở của bản thân… Đối với người, luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, thật thà, không dối trá, lừa lọc; khoan dung, độ lượng. Đối với việc, dù trong hoàn cảnh nào cũng phải giữ nguyên tắc “dĩ công vi thượng” – để việc công lên trên, lên trước việc tư… Hồ Chí Minh – người mà cả cuộc đời phấn đấu, hy sinh vì đất nước, vì dân tộc, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị, người mà cả cuộc đời là một tấm gương lớn cho thế hệ con cháu mãi mãi noi theo.

  Việc tổ chức học tập và làm theo phong cách quần chúng, phong cách dân chủ, phong cách nêu gương Hồ Chí Minh có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là cơ sở để mỗi cán bộ, đảng viên có được nhận thức đúng đắn về yêu cầu phải giữ gìn, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đề cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, tính kỷ luật, dân chủ trong tập thể; cần có ý thức trau dồi phẩm chất chính trị, tư tưởng; nghiêm túc khắc phục những khuyết điểm trong phong cách làm việc, phong cách sống, lối sống, thói quen làm việc, thói quen sinh hoạt… để rèn luyện nhân cách người cán bộ cách mạng, thực sự xứng đáng với vai trò vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó.

  Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành hành động tự thân của mỗi tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ trong toàn Đảng bộ; việc học tập nâng cao nhận thức phải được tiến hành thường xuyên, tiếp tục đi vào nền nếp, là trách nhiệm của mọi tổ chức Đảng và đưa vào nội dung sinh hoạt thường kỳ của mỗi tổ chức Đảng, mỗi tổ chức đoàn thể và cơ quan, đơn vị.

  Với truyền thống đoàn kết, với quyết tâm chính trị cao nhất của toàn Đảng bộ, được nhân dân tin trưởng, đồng tình ủng hộ, nhất định chúng ta thực hiện thắng lợi và đạt nhiều kết quả cao hơn, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo ra không khí phấn khởi, nhân rộng những điển hình tiên tiến, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn tỉnh thi đua học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Người; tạo bước chuyển mới, nhiều niềm tin mới, khí thế mới trong công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.