Ninh Phước: Xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020

(NTO) Chiều 22-3, UBND huyện Ninh Phước tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020.

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND huyện quán triệt Chỉ thị số 33, ngày 16/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo, hiện nay trên địa bàn huyện Ninh Phước đã đạt 4/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, gồm tiêu chí số 1 về quy hoạch, số 3 hệ thống thủy lợi, số 4 về điện và số 6 về sản xuất. Có 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt trên 14 tiêu chí và 1 xã đạt 8 tiêu chí. Trong năm 2017, huyện phấn đấu xây dựng đạt thêm 3 tiêu chí huyện nông thôn mới gồm tiêu chí số 7 về Môi trường, số 8 về An ninh, Trật tự xã hội và số 9 về Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục duy trì nâng mức đạt bền vững 19 tiêu chí ở 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng 1-2 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Ninh Phước triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020.
 

Năm 2018 thực hiện hoàn thành 2 tiêu chí huyện nông thôn mới gồm tiêu chí số 2 về Giao thông, tiêu chí số 5 về Y Tế- Văn hóa- Giáo dục, huyện đạt chuẩn 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Xây dựng 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 8/8 xã.

Nhằm xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017- 2020, UBND huyện yêu cầu các cơ quan ban ngành đoàn thể, các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên tham gia đóng góp công sức, vật chất vào xây dựng nông thôn mới. Chủ động lồng ghép các chương trình, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ nhu cầu cộng đồng, phát triển sản xuất. Xây dựng các mô hình sản xuất mới có hiệu quả kinh tế gắn với tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân. Thực hiện tốt chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội. Đẩy mạnh xây dựng thôn, khu phố, xã văn hóa. Củng cố kiện toàn hệ thống Ban chỉ đạo, đào tạo cán bộ, công chức các cấp phục vụ xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội...