Những nỗ lực xây dựng nông thôn mới từ một huyện thuần nông

Tỷ lệ hộ nghèo còn cao, các tiêu chí đều đạt thấp; là huyện thuần nông, đời sống kinh tế chỉ phụ thuộc vào cây lúa nước… đó là những thách thức đối với huyện Lak trong nỗ lực xây dựng nông thôn mới (NTM).

Là một trong 2 xã được huyện Lak chọn làm điểm về xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015 trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn của một xã vùng 3, chính quyền địa phương xã Dak Phơi đã tích cực tuyên truyền, vận động và tranh thủ sức mạnh đồng thuận của lòng dân. Ama Nghiệp, Chủ tịch UBND xã cho biết: bắt tay vào triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM trong điều kiện của một xã khó khăn, nhưng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền mà chương trình xây dựng nông thôn trên địa bàn xã đã được người dân đồng tình hưởng ứng. Đánh giá thực trạng xây dựng NTM theo Bộ tiêu chí quốc gia, xã Dak Phơi chỉ mới đạt được 2 tiêu chí là y tế và hệ thống chính trị. Vì vậy, xã đã thuê đơn vị tư vấn quy hoạch xây dựng NTM trên địa bàn. Để chương trình triển khai thực hiện đúng lộ trình, xã sẽ huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tranh thủ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, lồng ghép đầu tư, sớm hoàn thiện về hạ tầng giao thông, thủy lợi; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân và các doanh nghiệp chung sức, chung lòng xây dựng NTM.

Sản xuất nông nghiệp ở Lak đang từng bước cơ giới hóa.

Để thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, huyện Lak đã sớm thành lập ban chỉ đạo và tổ giúp việc ban chỉ đạo xây dựng NTM cấp huyện và xã; tổ chức triển khai rà soát các danh mục đầu tư ở 10/10 xã. Đến nay, tất cả các xã đều đã tổ chức lễ phát động phong trào “Chung sức xây dựng NTM”. Thực tế qua khảo sát, đánh giá thực trạng các địa bàn và đối chiếu với 19 tiêu chí xây dựng NTM, các xã đều mới chỉ đạt 2 tiêu chí, ngay như 2 xã được chọn làm điểm là Dak Phơi và Buôn Tría cũng chỉ đạt 2 tiêu chí về an ninh trật tự và y tế. Với xuất phát điểm khá thấp so với nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh nên đây sẽ là thách thức lớn trong quá trình phấn đấu để đạt mục tiêu chung của huyện về xây dựng NTM. Ông Y Bang, Phó Chủ tịch UBND, Phó trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Lak cho biết: việc triển khai thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn gặp khá nhiều khó khăn bởi Lak là một trong những huyện nghèo của tỉnh, đời sống kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp. Trong đó khó khăn lớn nhất hiện nay là công tác quy hoạch chung, bởi tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn cao, tỷ lệ đường giao thông nông thôn được kiên cố, bê tông hóa thấp… trong khi Chương trình xây dựng nông thôn mới cần nguồn lực đầu tư rất lớn. Vì vậy, huyện xác định phải lồng ghép các nguồn lực đầu tư của Nhà nước và huy động sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân, tập trung đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn gắn với phát triển công nghiệp, thương mại nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Theo kế hoạch, giai đoạn 2011-2015 hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở xã Dak Phơi và Buôn Tría; phấn đấu đến năm 2020 có trên 60% số xã trong huyện đạt tiêu chuẩn theo Bộ tiêu chí Quốc gia. Để đạt được các mục tiêu trên, huyện sẽ tập trung xây dựng NTM một cách đồng bộ, bám sát quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động nông thôn hợp lý, phát huy nội lực, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân. Phấn đấu năm 2012, mỗi xã phải đạt thêm từ 1-2 tiêu chí trong Bộ tiêu chí xây dựng NTM.

Nguồn Báo Dak Lak điện tử