Ninh Hải: Triển khai nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020

Ngày 14-2, Ban Chỉ đạo Các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện Ninh Hải giai đoạn 2019-2020 tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình xây dựng NTM năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, đến nay Ninh Hải đã có 8/8 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó giai đoạn 2011-2016 có 5 xã (Tri Hải, Xuân Hải, Tân Hải, Phương Hải và Hộ Hải), năm 2017 có xã Thanh Hải và cuối năm 2019 có 2 xã (Nhơn Hải và Vĩnh Hải). Đối với kết quả thực hiện các tiêu chí huyện NTM, đến nay Ninh Hải đã đạt được 7/9 tiêu chí; diện mạo nông thôn của huyện ngày càng thay đổi, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, sản xuất nông nghiệp phát triển, hạ tầng từng bước được đầu tư đồng bộ; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Đại diện các xã và các ban, ngành huyện ký cam kết thi đua thực hiện các tiêu chí NTM.

Trong năm 2020, huyện Ninh Hải đề ra mục tiêu phấn đấu có thôn An Nhơn (Xuân Hải) đạt thôn NTM kiểu mẫu, 2 xã (Tri Hải, Thanh Hải) đạt chuẩn NTM nâng cao, các xã đã đạt chuẩn NTM giữ vững, tiếp tục phấn đấu nâng cao các tiêu chí và huyện đạt chuẩn huyện NTM.