Thuận Nam huy động trên 700 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Từ năm 2011 đến nay, huyện Thuận Nam đã huy động nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) được 709 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách đầu tư trực tiếp 173 tỷ đồng, vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án 389 tỷ đồng, vốn huy động từ các doanh nghiệp, tổ chức, cộng đồng dân cư 27,5 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 49,5 tỷ đồng…

Từ kinh phí trên, địa phương đầu tư xây mới, nâng cấp sửa chữa gần 110 km tuyến đường giao thông nông thôn; kiên cố hóa 100% tuyến kênh mương nội đồng, chiều dài 118 km; xây mới và nâng cấp 7 chợ. Ngoài ra, nhiều công trình như: trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, nhà ở cho hộ nghèo… được đầu tư xây dựng, nâng cao mức hưởng thụ của người dân. Đến nay, toàn huyện có 3/8 xã đạt chuẩn NTM (Phước Nam, Cà Ná, Phước Diêm), phấn đấu đến cuối năm 2019 có thêm xã Phước Ninh đạt chuẩn NTM..


Thuận Nam huy động nguồn lực đầu tư xây dựng mạng lưới trường học, nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.