Khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa 53

(NTO) Ngày 16-4, Trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ đào tạo không tập trung khóa 53.

Tham gia lớp học có 71 cán bộ lãnh đạo, quản lý và dự nguồn của các cơ quan, sở, ban, ngành, các huyện và thành phố trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian học tập, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; hệ thống chính trị và quản lý hành chính nhà nước; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể; công tác quốc phòng – an ninh trong tình hình mới…

Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung khóa 53.  

 
1