Tp. Phan Rang- Tháp Chàm: Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

(NTO) Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Tp. Phan Rang- Tháp Chàm vừa tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 113 học viên là đảng viên mới của các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ thành phố Phan Rang- Tháp Chàm.

Trong thời gian tham gia lớp học, các học viên được bồi dưỡng10 chuyên đề về : Chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc; dân chủ xã hội chủ nghĩa; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đường lối phát triển kinh tế- xã hội của Đảng. Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Xây dựng Đảng về đạo đức. Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, các học viên cũng được nghe thông tin thời sự tình hình trong nước và địa phương trong thời gian qua.