Tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính

(NTO) Thực hiện Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2016-2020, trong quý I-2018, công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, từng bước tạo niềm tin, sự ủng hộ của toàn xã hội đối với công tác cải cách TTHC.

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh ban hành kịp thời, đầy đủ các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, ban hành Quyết định số 477/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2018 và Quyết định số 176/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, UBND tỉnh xác định nhiệm vụ CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó cải cách TTHC là khâu đột phá nhằm đảm bảo thực hiện các TTHC một cách nhanh chóng, giảm thời gian, chi phí tuân thủ của người dân, doanh nghiệp. UBND tỉnh giao trực tiếp các sở, ban, ngành rà soát một số thủ tục, nhóm TTHC nhằm kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ những quy định về TTHC không cần thiết, không phù hợp, nhằm cắt giảm thời gian, chi phí tuân thủ TTHC cho người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện TTHC.

Cán bộ bộ phận "một cửa" UBND xã Thanh Hải (Ninh Hải) hướng dẫn người dân
làm các thủ tục hành chính. Ảnh: Văn Miên

Căn cứ các quyết định, kế hoạch của UBND tỉnh, các ngành, các cấp trong tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc, đưa hoạt động kiểm soát TTHC của tỉnh đi vào nền nếp. Công tác cập nhật, công bố, công khai TTHC được quan tâm thực hiện. Cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tiếp tục phát huy hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp theo hướng công khai, minh bạch, thuận tiện, đúng hẹn, tạo niềm tin đối với tổ chức và cá nhân khi thực hiện TTHC tại địa phương, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư của tỉnh. Đồng thời, công tác truyền thông về kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh luôn được chú trọng; các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản có liên quan đến kiểm soát TTHC, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy chế, chương trình phối hợp; tăng cường đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp và Nhân dân; tiếp tục duy trì và đổi mới việc trao đổi, trả lời thắc mắc, phản ánh của Nhân dân, của doanh nghiệp và của cử tri trên các chuyên mục “hỏi - đáp” trên Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông điện tử… qua đó góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đoàn thế trong việc phục vụ người dân, tổ chức thực hiện các quy định hành chính trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, trong Quý I-2018, cấp tỉnh tổng hồ sơ (HS) nhận giải quyết 22.878 HS, trong đó có 22.338 HS đã giải quyết (22.310 HS giải quyết đúng và trước hẹn, đạt 99,8%, trả quá hạn 28 HS chiếm 0,12%); HS đang giải quyết 540 HS, quá hạn 23 HS chiếm 4,2%. Cấp huyện tổng HS nhận giải quyết 4.345 HS, trong đó 3.767 HS đã giải quyết (3.714 HS giải quyết đúng và trước hẹn, đạt 98 5%, 53 HS trả quá hạn, chiếm 1,4%); HS đang giải quyết 578 HS. Cấp xã tổng hồ sơ nhận giải quyết 32.375 HS, trong đó tổng HS đã giải quyết 31.490 HS (31.425 HS giải quyết đúng và trước hẹn, đạt 99,7%, 65 HS quá hạn, chiếm 0,2%). Việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đúng theo quy trình, quy chế thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, nên chất lượng giải quyết hồ sơ ngày càng nâng lên, đa số hồ sơ đều giải quyết đúng và trước hẹn. Từ đó đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của CB, CCVC trong tiếp nhận và giải quyết TTHC, tạo niềm tin đối với tổ chức và cá nhân khi thực hiện TTHC tại địa phương.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát TTHC trong năm 2018 và các năm tiếp theo, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai các hoạt động kiểm soát TTHC theo Quyết định số 477/QĐ UBND và Quyết định số 176/QĐ UBND. Tập trung rà soát, đánh giá TTHC theo kế hoạch đã được phê duyệt; tiếp tục chủ động rà soát để cắt giảm, bãi bỏ hoặc kiến nghị cắt giảm, bãi bỏ những TTHC không còn phù hợp với điều kiện thực tế, gây khó khăn phiền hà cho cá nhân, doanh nghiệp. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC. Các ngành, địa phương cần quan tâm, chỉ đạo, nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ CB, CCVC làm đầu mối kiểm soát TTHC. Đẩy mạnh công tác kiểm soát TTHC; tiếp tục hoàn thiện khung thể chế về công tác kiểm soát TTHC của tỉnh theo các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và phù hợp với thực tiễn địa phương; duy trì việc niêm yết công khai, đầy đủ TTHC và địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính tại nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước, nhất là các TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với những lĩnh vực bức thiết liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tăng cường vai trò giám sát của cộng đồng đối với công tác kiểm soát TTHC nhằm huy động đông đảo người dân và doanh nghiệp tham gia kiểm soát TTHC.