Huyện ủy Ninh Sơn triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW

(NTO) Nhằm xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở địa phương theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), huyện Ninh Sơn đã rất quyết liệt trong triển khai thực hiện bằng những việc làm cụ thể.

Đồng chí Nguyễn Sắc, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Ninh Sơn cho biết: Đến nay, huyện ủy Ninh Sơn đã tổ chức 26 lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Kế hoạch số 92-KH/TU, ngày 21-02-2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW cho trên 1.600 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn toàn huyện để các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức nhận thức rõ thực trạng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết và triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả. Qua đó, nhận thức của các đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức ngày càng nâng cao rõ rệt về việc tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, căn cứ Kế hoạch số 92-KH/TU của Tỉnh ủy, Huyện ủy Ninh Sơn đã khẩn trương xây dựng và ban hành Kế hoạch số 122-KH/HU, ngày 20-3-2018 trên cơ sở rà soát tổ chức bộ máy và xây dựng lộ trình cụ thể. Kế hoạch của huyện ủy đã xác định rõ các nhóm nhiệm vụ thực hiện thường xuyên, theo lộ trình và những nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể đối với từng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Việc xác định rõ mốc thời gian bắt đầu, thời gian hoàn thành, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện nhằm đảm bảo việc tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình phù hợp. Quan điểm của huyện ủy là, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đồng thời để tạo sự thống nhất, đồng thuận cao, phải tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục chính trị tư tưởng, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy.

Trung tâm huyện Ninh Sơn.

Đồng chí Nguyễn Sắc, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết thêm: Trước mắt, trong quý II-2018, huyện tiến hành thực hiện mô hình Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiêm Chánh Thanh tra huyện; Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Riêng việc điều chuyển nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về dân tộc, y tế cấp huyện về Văn phòng UBND-HĐND huyện, huyện ủy chỉ đạo UBND huyện triển khai thực hiện ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định số 37/2014/NĐ-CP của Chính phủ “Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh”, sau đó trình HĐND huyện thông qua trong thời gian tới. Theo Kế hoạch, đến năm 2021, huyện Ninh Sơn sẽ cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức theo hướng tinh gọn lại các “đầu mối” của các cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể và cơ quan chính quyền, giảm tối đa cấp trung gian, cấp trưởng, cấp phó; đảm bảo giảm tối thiểu 10% biên chế từ nay cho đến năm 2021 so với năm 2015.

Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tại huyện Ninh Sơn khó tránh khỏi những vướng mắc, khó khăn nhất định, bởi ảnh hưởng đến một số trường hợp sau khi sắp xếp, do vậy, cần hết sức chú trọng làm tốt công tác tư tưởng nội bộ, nhất là với đối tượng bị ảnh hưởng do sắp xếp, đồng thời quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách sau khi sắp xếp nhằm đảm bảo đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Với sự đồng thuận và quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, Ninh Sơn sẽ tạo được bước đột phá trong công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị của huyện, vì mục tiêu tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt nhân dân, góp phần đưa huyện nhà phát triển nhanh, bền vững.