Kế hoạch thực hiện công tác dân số trong tình hình mới

(NTO) UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 137NQ/CP ngày 31-12-2017 của Chính phủ và Kế hoạch số 94-KH/TU ngày 1-2-2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thực hiện công tác dân số trong tình hình mới với những nội dung như sau:

Về mục tiêu: Giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bổ, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế-xã hội. Duy trì vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tụ nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số; phân bổ dân số hợp lý; nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững.

Phụ nữ xã Phước Tân, huyện Bác Ái được hỗ trợ khám, cấp phát thuốc miễn phí. Ảnh Văn Nỷ.

Về các chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030: Duy trì vững chắc mức sinh thay thế (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2,1 con), quy mô dân số của tỉnh khoảng 701 nghìn người. Giảm 50% chênh lệch mức sinh giữa nông thôn và thành thị, miền núi và đồng bằng; tất cả phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đều được tiếp cận thuận tiện với các biện pháp tránh thai hiện đại; giảm 2/3 số vị thành niên và thanh niên có thai ngoài ý muốn. Bảo vệ và phát triển dân tộc các dân tộc thiểu số, đặc biệt là các dân tộc có rất ít người trên địa bàn tỉnh. Tỷ số giới tính khi sinh dưới 109 bé trai/100 bé gái sinh ra sống; tỷ lệ trẻ em dưới 15 tuổi đạt khoảng 22%; tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên đạt khoảng 11%; tỷ lệ phụ thuộc chung đạt khoảng 49%. Tỷ lệ nam, nữ được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt 90%; giảm trên 50% số cặp tảo hôn, giảm thiểu số cặp hôn nhân cận huyết thống; 70% phụ nữ mang thai được tầm soát ít nhất 4 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất; 90% trẻ sơ sinh được tầm soát ít nhất 5 bệnh bẩm sinh phổ biến nhất. Tuổi thọ bình quân đạt 75 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm. 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, được quản lý sức khỏe, được khám, chữa bệnh và được chăm sóc tại gia đình, cộng đồng, cơ sở chăm sóc tập trung. Chiều cao thanh niên 18 tuổi đối với nam đạt 168,5 cm, nữ đạt 157,5 cm; chỉ số phát triển con người (HDI) thuộc nhóm trung bình so với cả nước. Tỷ lệ dân số đô thị đạt trên 45%; bố trí, sắp xếp dân cư hợp lý ở các vùng đặc biệt khó khăn. 100% dân số được đăng ký, quản lý trong hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư thống nhất trên quy mô toàn tỉnh.

Để triển khai thực hiện và phấn đấu đạt các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch, UBND tinh đề ra các nhiệm vụ và giải pháp đó là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền các cấp. Đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động về công tác dân số. Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về dân số. Phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ về dân số. Bảo đảm nguồn lực cho công tác dân số. Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ dân số và tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế. Đồng thời giao trách nhiệm cho các sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.