Đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính

(NTO) Trong quý I năm 2018, các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh đã tiếp nhận, giải quyết trên 22.878 hồ sơ hành chính các loại, trong đó, đã giải quyết 22.310 hồ sơ đúng và trước hẹn (đạt 99,8%).

Cấp huyện, đã tiếp nhận, giải quyết 4.345 hồ sơ, đến nay đã có 3.767 hồ sơ được giải quyết, trong đó có 98,5% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hẹn. Cấp xã đã tiếp nhận giải quyết 32.375 hồ sơ, trong đó có 99,7% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hẹn.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về kiểm soát thủ tục hành chính, các sở, ngành, địa phương đã tập trung rà soát, đánh giá và chủ động cắt giảm, bãi bỏ hoặc kiến nghị bãi bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp với điều kiện thực tế, gây khó khăn phiền hà cho cá nhân, doanh nghiệp. Đồng thời, kiện toàn cán bộ đầu mối làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính, tăng cường kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính, chấn chỉnh, khắc phục tình trạng để hồ sơ quá hạn; chấm dứt tình trạng yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc từ chối giải quyết mà không đúng quy định của pháp luật.