Kết quả qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

(NTO) Qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ và đạt những kết quả tích cực.

Việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của của các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhiều cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đã gương mẫu trong thực hiện việc học tập và làm theo Bác, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh.

Qua đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 được tổ chức nghiêm túc; toàn tỉnh có trên 93,9% cán bộ, đảng viên và quần chúng cốt cán và 99,5% cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tham gia, học tập, quán triệt. Việc tổ chức học tập chuyên đề theo chủ đề xuyên suốt toàn khóa: “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”; chuyên đề năm 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được các cấp ủy Đảng, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức học tập, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân.

Sau khi học tập, quán triệt Chỉ thị 05, cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, đoàn thể bám sát kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó lựa chọn những vấn đề hạn chế, khuyết điểm; những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị khắc phục, phân công người phụ trách, định ra thời gian giải quyết dứt điểm; cuối năm có sơ kết, đánh giá, báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên. Nhiều địa phương, đơn vị đã tiếp tục xác định nội dung đột phá để thực hiện nhằm tạo ra sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Huyện ủy Bác Ái đã xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với giải quyết vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn huyện, khắc phục tình trạng kinh tế-xã hội phát triển chậm và thiếu bền vững; khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý đất đai; công tác quản lý bảo vệ rừng còn nhiều bất cập. Huyện ủy Thuận Nam xác định những nội dung cần đột phá để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong quản lý điều hành sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng; kịp thời giải quyết các khoản hỗ trợ chống hạn, khắc phục hậu quả lũ lụt; chăm lo đời sống các đối tượng chính sách-xã hội. Tập trung giải quyết đơn, thư khiếu nại của nhân dân; kịp thời nắm tình hình và định hướng công tác tuyên truyền liên quan đến việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn. Huyện ủy Ninh Phước chỉ đạo xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc; xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, nhất là người đứng đầu; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, phòng chống tiêu cực và các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức của cán bộ, đảng viên. Hầu hết cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong tỉnh đã tự giác, chủ động xây dựng bản đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4,5,6 (khóa XII) và thực hiện việc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan, đơn vị. Đây là cơ sở để theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng năm của các tập thể, cá nhân.

Song song đó, công tác tuyên truyền giáo dục Chỉ thị 05 cũng được triển khai đến các đối tượng theo đúng kế hoạch, với nhiều nội dung thiết thực, hình thức phong phú. Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh mở chuyên mục: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, Mặt trận, hội, đoàn thể tuyên truyền đậm nét về nội dung Chỉ thị 05; những gương cá nhân, tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Qua tuyên truyền, giáo dục, hầu hết cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo Bác; nhiệt tình, trách nhiệm trong các mặt công tác, nhất là tập trung giải quyết những yêu cầu chính đáng của nhân dân; thể hiện văn hóa ứng xử nơi công sở. Qua đó, đã xuất hiện nhiều gương điển hình tập thể, cá nhân trong hoc tập và làm theo Bác; những mô hình hay, cách làm hiệu quả ở khắp các địa phương trong tỉnh, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến toàn xã hội…

Trong thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ những nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 để đưa vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hằng năm. Lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm để tập trung giải quyết, nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tự phê bình và phê bình; đề cao tinh thần nêu gương của người đứng đầu trong tự phê bình và phê bình. Đưa nội dung tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ, cơ quan, đơn vị. Xây dựng tiêu chuẩn, chức danh cán bộ và chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường và nâng cao chất lượng tuyên truyền về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương người tốt-việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác; đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức hoạt động giao lưu, biểu dương, tôn vinh người tốt-việc tốt, nhân rộng, phổ biến các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.