UBND tỉnh ban hành Quy định cơ chế thu hút phát triển du lịch trọng điểm có đẳng cấp cao trên địa bàn tỉnh

(NTO) Ngày 28-3, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định cơ chế thu hút phát triển du lịch trọng điểm có đẳng cấp cao trên địa bàn tỉnh, có hiệu lực kể từ ngày 8-4-2017. Theo đó, Quy định trên gồm 2 Chương, 6 Điều, áp dụng cho các nhà đầu tư xây dựng, phát triển các khu du lịch mới đẳng cấp cao, đạt chất lượng tương đương từ 4 sao trở lên tại các khu vực trọng điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Quy định nêu rõ, UBND tỉnh sẽ áp dụng khung thời gian giải quyết thủ tục hành chính sớm nhất đối với các quy trình Quyết định chủ trương đầu tư (10 ngày); cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (8 ngày); cấp phép quy hoạch xây dựng (không quá 25 ngày); phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng (15 ngày) và phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng (20 ngày).

Đối với ưu đãi đầu tư, nhà đầu tư được miễn tiền thuê đất, mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản và sau khi dự án hoàn thành đi vào hoạt động; áp dụng giá đất để tính tiền thuê đất đối với từng loại đất theo mục đích sử dụng quy định tại bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành; áp dụng mức thế suất ưu đãi và thời gian miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định; dự án được miễn thuế nhập khẩu đối với hành hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định thực hiện dự án.

Đối với hỗ trợ đầu tư, nhà đầu tư được UBND tỉnh giải quyết các thủ tục đất đai trong thời gian sớm nhất và được lựa chọn hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm hoặc trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê để thực hiện dự án; hỗ trơ về quảng bá, xúc tiến du lịch sau khi dự án hoàn thành và đi vào hoạt động; hỗ trợ tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực; ưu tiên huy động các nguồn lực hỗ trợ đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu như: đường giao thông, điện, nước… đến các khu quy hoạch du lịch trọng điểm.

Ngoài ra, khuyến khích nhà đầu tư thực hiện hình thức BT để đầu tư hạ tầng vào các khu quy hoạch trọng điểm có đẳng cấp cao của tỉnh.