Giải đáp pháp luật về thi đua, khen thưởng

Hỏi: Ông Nguyễn Kim Mạnh, Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn-Ninh Chử và bà Nguyễn Thu Minh, Công ty TNHH May Tiến Thuận hỏi: Tập thể, cá nhân thuộc doanh nghiệp ngoài tỉnh đóng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có thành tích xuất sắc được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét khen thưởng không?

Trả lời: Theo qui định tại điều 2, Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 16/02/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận thì đối tượng khen thưởng là:

Công dân Việt Nam, các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp, tổ chức kinh tế thuộc các thành phần kinh tế, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan tổ chức nước ngoài và các tổ chức quốc tế ở Việt Nam;

Có thành tích xuất sắc đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn quốc phòng-an ninh tỉnh Ninh Thuận.

Theo qui định trên thì tập thể, cá nhân thuộc các loại hình doanh nghiệp có đăng ký thi đua, tích cực tham gia các phong trào thi đua do tỉnh phát động và có thành tích đạt các tiêu chuẩn qui định đều được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận xem xét khen thưởng.