Phát động phong trào thi đua cải cách hành chính năm 2018

(NTO) Ngày 6-3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 841/KH-UBND phát động phong trào thi đua cải cách hành chính (CCHC) tỉnh năm 2018, nhằm phát huy truyền thống yêu nước, động viên tinh thần của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có những hoạt động cụ thể, thiết thực vào phong trào thi đua đẩy mạnh CCHC năm 2018, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, thông suốt, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao ý thức trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC trong tỉnh nói chung và công tác CCHC tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cán bộ bộ phận "một cửa" UBND xã Tân Hải (Ninh Hải) hướng dẫn
người dân làm các thủ tục hành chính.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền các cấp trong phong trào thi đua đẩy mạnh CCHC, thể hiện ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân; tạo thành phong trào hành động cách mạng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Phong trào thi đua phải được triển khai rộng khắp, thường xuyên, phát huy sự sáng tạo trong công tác CCHC, sát thực với các tiêu chí, nội dung, biện pháp, tạo sự đột phá, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, phát hiện biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC.