CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH

Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018, chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc- Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2018)

(NTO) LTS: Ngày 2-2, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND “Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018, chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc-Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2018)”. Báo Ninh Thuận trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.

Thực hiện chủ đề thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 của tỉnh Ninh Thuận đã chuyển biến rõ nét, tích cực, có nhiều đổi mới, thiết thực. Các phong trào thi đua phát triển sâu rộng, đa dạng đến tận cơ sở, tạo động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi hoàn thành nhiều chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế-xã hội, đời sống nhân dân ổn định, quốc phòng-an ninh bảo đảm.

Phát huy kết quả đạt được, Ủy ban nhân dân tỉnh phát động thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018, thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2018) với những nội dung:

1. Tiếp tục thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị khóa XI, Chỉ thị số 52-CT/TU ngày 28/5/2014 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Ninh Thuận; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tăng cường, quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Qua đó, làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động hội nhập quốc tế. Thông qua các phong trào thi đua và các cuộc vận động phải tạo được động lực cách mạng của quần chúng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Gắn kết các phong trào thi đua yêu nước với tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Các cấp ủy đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng. Mỗi chi bộ, đảng viên cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu và là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở, gắn trách nhiệm của tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; trách nhiệm của người đứng đầu, cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng.

2. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2018, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc-Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2018), cụ thể:

- Đợt 1, từ đầu năm đến ngày 30/6/2018: Phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2018).

Nội dung thi đua tập trung đẩy mạnh các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, tạo chuyển biến rõ rệt trong việc thực hiện các khâu đột phá về kinh tế biển, du lịch và phát triển năng lượng tái tạo; khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội mà trọng tâm là giảm nghèo bền vững, phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động có hiệu quả gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, bảo đảm quốc phòng, an ninh; phấn đấu thi đua thực hiện đạt ít nhất 50% chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được giao trong năm 2018, tạo tiền đề để thực hiện hoàn thành kế hoạch cả năm 2018.

Tổ chức sơ kết phong trào thi đua gắn với sơ kết việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018. Tuyên dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc-Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2018).

- Đợt 2, từ ngày 1/7/2018 đến ngày 31/12/2018: Phát động phong trào thi đua phấn đấu về đích sớm, vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2018 theo Nghị quyết số 58/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận, cụ thể:

+ Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9-10%;

+ GRDP bình quân đầu người đạt 37-38 triệu đồng;

+ Thu ngân sách đạt 2.300 tỷ đồng;

+ Tổng vốn đầu tư toàn xã hội là 9.600 tỷ đồng;

+ Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 37-38%, công nghiệp-xây dựng chiếm 21-22%, dịch vụ chiếm 40-41%;

+ Mức giảm tỷ lệ sinh 0,4-0,5‰; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giảm 1%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 86%;

+ Giải quyết việc làm mới cho 15.500 lao động; đào tạo nghề cho 8.500 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1-1,5%, riêng huyện Bác Ái giảm ít nhất 4%;

+ Tỷ lệ dân số nông thôn được cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 92%; tỷ lệ hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 75%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 43%; tỷ lệ khu, cụm công nghiệp, nhà máy chế biến đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%;

+ Có 1-2 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới.

3. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua chuyên đề đã phát động gắn với phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt tạo ra phong trào rộng khắp toàn tỉnh, nhất là phong trào thi đua “Doanh nghiệp Ninh Thuận hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân chung sức xây dựng Ninh Thuận xanh-sạch-đẹp”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,... và các phong trào thi đua lao động sản xuất, kinh doanh giỏi; thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; thi đua cải cách hành chính,...với mục tiêu đưa tỉnh Ninh Thuận phát triển nhanh, bền vững.

4. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 57-CT/TU ngày 3/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 11/1/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 9/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đưa công tác cải cách hành chính làm nhiệm vụ trọng tâm góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin-truyền thông (ICT INDEX) và nâng cao hiệu quả, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo yêu cầu công khai, minh bạch, thuận tiện, hiện đại.

5. Triển khai thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Quyết định số 115/2017/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng, thông qua công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và các hoạt động tuyên truyền,… tại các cấp, các ngành; tiếp tục củng cố, hoàn thiện và phát huy vai trò trách nhiệm tổ chức bộ máy và công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng từ tỉnh đến cơ sở để đáp ứng yêu cầu công tác tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền trong giai đoạn hiện nay. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các cấp, nhất là trong tham mưu tổ chức thực hiện phong trào thi đua.

6. Đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020, nhất là các mô hình mới, nhân tố mới từ phong trào thi đua, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng; trong đó chú trọng thực hiện đồng bộ cả 4 khâu: Phát hiện-Bồi dưỡng-Tổng kết-Nhân rộng. Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác xây dựng nhân rộng điển hình tiên tiến gắn với sơ kết, tổng kết đợt thi đua của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan thông tin truyền thông, Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng để giới thiệu các gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực, các địa phương để biểu dương, tôn vinh và tạo sự lan toả mạnh mẽ động viên mọi người học tập, hăng hái tham gia các phong trào thi đua.

7. Thường xuyên đôn đốc kiểm tra, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương và kết quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động. Thông qua việc kiểm tra, kịp thời kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điều chỉnh hạn chế sai sót ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; đồng thời phát hiện và lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, dẫn đầu các phong trào thi đua để biểu dương, tôn vinh khen thưởng. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực thi pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng và các phong trào thi đua chuyên đề đã phát động; kiên quyết xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng.

8. Thực hiện công tác khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. Chú trọng quan tâm khen thưởng cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, các tập thể (chú ý tập thể nhỏ), cá nhân trực tiếp công tác, chiến đấu, lao động, học tập hoặc có thành tích đột xuất, các trường hợp dũng cảm cứu người, cứu tài sản,...

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị tỉnh phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và thực hiện tham gia các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh và các đoàn thể phát động đạt hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018.

Căn cứ Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai, thực hiện và báo cáo kết quả đạt được trong phong trào thi đua với Ủy ban nhân dân tỉnh.

Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh) giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này.