Phát động thi đua về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

(NTO) Nhằm tiếp tục triển khai sâu rộng các văn bản pháp luật, nâng cao hiểu biết, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, công nhân viên chức và người dân, UBND tỉnh vừa phát động thi đua về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018.

Theo đó, đề nghị các Sở, ban, ngành, hội đoàn thể tổ chức phổ biến đầy đủ các bộ luật, luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua, các nghị định của Chính phủ có hiệu lực thi hành cho cán bộ công chức, viên chức; phân công các báo cáo viên trực tiếp báo cáo các văn bản pháp luật trong sinh hoạt ngày pháp luật hàng tháng tại cơ quan, đơn vị. Đối với các huyện, thành phố, ngoài việc tổ chức phổ biến đầy đủ các nội dung văn bản pháp luật, chỉ đạo phòng Tư pháp xây dựng kế hoạch, phân công tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật nghiệp vụ, kỹ năng phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và hòa giải viên cơ sở.

Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể và địa phương quan tâm nghiên cứu xây dựng các kế hoạch hoạt động hưởng ứng với các hình thức đảm bảo phong phú, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế; thực hiện có hiệu quả về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước; xây dựng quản lý và khai thác có hiệu quả Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương; khắc phục những tồn tại hạn chế năm 2017, có kế hoạch tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở…

UBND tỉnh cũng đề nghị cần phát động phong trào thi đua có đăng ký những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu, chú trọng khen thưởng tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; quan tâm theo dõi, phát hiện, kịp thời đề nghị khen thưởng cá nhân điển hình, gương người tốt-việc tốt trong thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhất là tại cơ sở.