Tỉnh ủy: Tổng kết công tác xây dựng Đảng, thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và quán triệt một số quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

(NTO) Ngày 6-2, Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; thông qua dự thảo các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) và quán triệt một số quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng-Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: V.M

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: VM

Trong năm qua, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh, có chuyển biến tốt và đạt kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng” được triển khai quyết liệt, kịp thời gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả quan trọng. Các tổ chức đảng tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn diện của hệ thống chính trị. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; đội ngũ cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) và công chức chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, toàn Đảng bộ tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; đồng thời thực hiện có kết quả việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CB, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bô máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII). Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ CB, ĐV.

Hội nghị đã nghe đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thông qua tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự thảo kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). Hội nghị được quán triệt Quy định số 98-QĐ/TW, ngày 7-10-2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển CB; quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý ĐV vi phạm và Quy định số 109-QĐ/TW, ngày 3-1-2018 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của CB, ĐV; Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 3-10-2017 của Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương những nỗ lực của CB, công chức làm công tác xây dựng Đảng các cấp trong tỉnh; kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng đã khẳng định tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, đoàn kết nhất trí của các cấp ủy, tổ chức và toàn thể ĐV trong toàn Đảng bộ. Về nhiệm vụ năm 2018, đồng chí nhấn mạnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các kế hoạch khắc phục sửa chữa khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Tiếp tục kiện toàn CB lãnh đạo các cấp trong hệ thống chính trị: đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng xây dựng, ban hành hoàn thiện các quy chế, quy định về công tác xây dựng Đảng làm cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp triển khai thực hiện.

Dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng Cờ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 4 TCCSĐ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2013-2017); đại diện Vụ 7 Ủy ban Kiểm tra Trung ương trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” cho 5 đồng chí là Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.