Hội nghị khởi động Dự án môi trường bền vững các thành phố Duyên hải