Triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh

(NTO Ngày 9-1, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Kế hoạch nhằm xác định rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố nhằm tổ chức triển khai thi hành Luật bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trong phạm vi toàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố nâng cao trách nhiệm, tích cực, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng nội dung, tiến độ và bảo đảm chất lượng. Đồng thời, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc triển khai cũng như giải quyết, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Kế hoạch; phải có lộ trình thực hiện cụ thể để bảo đảm từ ngày 1-7-2018, Luật được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.