Thuận Bắc, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh: Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)

(NTO) Trong hai ngày 12 và 13-1, Huyện ủy Thuận Bắc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) cho các cán bộ, viên chức ngành Giáo dục&Đào tạo huyện.

Các học viên được học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của 4 Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19- NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21- NQ/TW về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

► Cùng ngày, Bộ CHQS tỉnh tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) cho cán bộ, đảng viên cơ quan quân sự tỉnh và các đơn vị trực thuộc.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung cơ bản của các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.