Đề cương tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

(NTO) Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước có những thuận lợi, khó khăn và thách thức; trong tỉnh tình hình thời tiết cơ bản thuận lợi và sự nỗ lực quyết tâm của toàn Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà, tạo động lực quan trọng, từng bước khắc phục khó khăn, triển khai nhiệm vụ năm 2017 đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng Đảng; cụ thể như sau:

I/ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của các ngành, lĩnh vực: Có 15/18 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong đó: kinh tế 3/6 chỉ tiêu, xã hội 6/6 chỉ tiêu và môi trường 3/3 chỉ tiêu, Xây dựng Đảng 3/3 chỉ tiêu.

1/ Lĩnh vực kinh tế:

Có 3/6 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch: GRDP bình quân đầu người 33,5 triệu đồng (KH 33-34 triệu đồng); tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 2.263 tỷ đồng (KH 2.140 tỷ đồng ); tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 8.850 tỷ đồng (KH 8.800 tỷ đồng) . 01/6 chỉ tiêu đạt xấp xỉ: Giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 75,7 triệu USD (KH 80 triệu USD); 2/6 chỉ tiêu không đạt kế hoach: tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9,5% (KH GRDP tăng 10-11%); cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 38,35% (KH 36-37%), công nghiệp – xây dựng chiếm 21,25% (KH 22-23%), dịch vụ chiếm 40,4% (KH 39-40%).

Cụ thể như sau:

1.1/ Nông nghiệp và thủy sản: Giá trị sản xuất toàn ngành đạt 10.225 tỷ đồng, tăng 16,6%. Trong đó, Nông-Lâm nghiệp tăng 13,1%; Thủy sản tăng 19,9%.

- Sản xuất Nông – Lâm nghiệp: Diện tích gieo trồng cả năm vượt kế hoạch và tăng 10,7% so với cùng kỳ. Chuyển đổi 1.430 ha đất lúa sang cây trồng khác, tiết kiệm nước, có hiệu quả kinh tế. Mô hình cánh đồng mẫu lớn triển khai tại 2 huyện Ninh Phước và Bác Ái; sản xuất suplo an toàn; chăn nuôi vịt biển sinh sản... đạt hiệu quả và tiếp tục triển khai nhân rộng. Sản lượng một số cây trồng chính tăng khá: sản lượng lúa tăng 29,9%; bắp tăng 10,5%; mía tăng 17,9% so với cùng kỳ. Quy mô đàn gia súc được phục hồi; tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được kiểm soát.

Công tác chăm sóc, bảo vệ rừng được tập trung chỉ đạo, lực lượng liên ngành tăng cường tuần tra truy quyét phát hiện 752 vụ vi phạm lâm luật, giảm 523 vụ so với cùng kỳ. Trồng mới 801,7 ha rừng tập trung; chăm sóc 1.539 ha và giao khoán, bảo vệ 65.781 ha rừng.

- Sản xuất thủy sản: Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản theo các Nghị định 67 và Nghị định 89 của Chính phủ đạt kết quả tích cực, đạt 83,5% kế hoạch; sản lượng khai thác hải sản tăng 17,5% so với cùng kỳ; sản xuất tôm giống, tôm nuôi được phục hồ và tăng khá.

- Chương trình xây dựng nông thôn mới có chuyển biến tích cực: Năm 2017, hoàn chỉnh hồ sơ công nhận 2 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, nâng tổng số 18 xã đạt chuẩn Nông thôn mới toàn tỉnh.

1.2/ Công tác quản lý tài nguyên – môi trường: Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản được tăng cường; duy trì tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp; tập trung chỉ đạo thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng Đập dâng Tân Mỹ, Muối Quán Thẻ, Khu đô thị K1, K2, Thao trường Núi Đỏ, khu du lịch Bình Tiên...; công tác bảo vệ môi trường được chú trọng, hình thành mô hình tổ cộng đồng tự quản về bảo vệ môi trường được Nhân dân hưởng ứng tham gia, xây dựng Ninh Thuận xanh – sạch – đẹp.

1.3/ Công nghiệp – xây dựng: Tổng giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp – xây dựng tăng 7,4% so với cùng kỳ.

- Công nghiệp: Tập trung triển khai các dự án năng lượng tái tạo; sản xuất công nghiệp gặp nhiều khó khăn về nguyên liệu và thị trường... tăng trưởng ngành công nghiệp đạt thấp so với mục tiêu đề ra.

- Xây dựng: Công tác quy hoạch xây dựng đô thị được tập trung thực hiện, đã triển khai 10 đồ án quy hoạch, phê duyệt 05 quy hoạch (quy hoạch chung xây dựng thành phố Phan Rang – Tháp Chàm; quy hoạch phân khu xây dựng Khu dân cư Bắc Trần Phú; quy hoạch xây dựng Khu dân cư Đông Nam thành phố Phan Rang – Tháp Chàm; quy hoạch khu du lịch Mũi Dinh; quy hoạch chi tiết khu nghỉ dưỡng cao cấp Núi Chúa). Các chương trình phát triển đô thị, phát triển nhà ở xã hội, hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, người có công với cách mạng và các dự án quan trọng cấp bách, dự án đầu tư theo hình thức BT được tập trung triển khai và đẩy nhanh tiến độ.

1.4/ Các ngành dịch vụ: Giá trị sản xuất toàn ngành tăng 8,4% so với cùng kỳ.

- Thương mại: Tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp bình ổn thị trường, bảo đảm lưu thông hàng hóa thông suốt, không để xảy ra tình trạng khan hiếm và đột biến giá. Tăng cường công tác quản lý thị trường, tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động ‘Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam’. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 13,3% so với cùng kỳ.

- Du lịch có nhiều khởi sắc, môi trường du lịch được cải thiện, đã triển khai nhiều hoạt động xúc tiến quảng bá, xây dựng cơ chế thu hút phát triển du lịch trọng điểm có đẳng cấp cao và nâng chất lượng dịch vụ để thu hút khách, trong năm đã thu hút trên 1,9 triệu lượt khách, tăng 11,8% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ tăng 17,7% so với cùng kỳ, khách quốc tế đạt 61% kế hoạch - tăng 10,9% so với cùng kỳ, khách trong nước đạt 111,5% kế hoạch – tăng 11,8% so với cùng kỳ.

- Dịch vụ vận tải hành khách và hoạt động bưu chính viễn thông tiếp tục phát triển.

1.5/ Thu, chi ngân sách và hoạt động ngân hàng:

- Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 2.263 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ; hầu hết các khoản thu đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó thu nội địa đạt 2.240 tỷ đồng, vượt 5% kế hoạch năm và tăng 7,8% so với cùng kỳ; thu Hải quan đạt 23 tỷ đồng, tăng 2,3 lần so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương đạt 4.054 tỷ đồng, tăng 7% dự toán năm. Các chính sách miễn, giảm thuế được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

- Hệ thống ngân hàng hoạt động ổn định, an toàn, có tăng trưởng; chương trình kết nối ngân hàng với doanh nghiệp tiếp tục thực hiện có hiệu quả, góp phần tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư.

1.6/ Đầu tư phát triển:

- Đối với nguồn vốn ngân sách Nhà nước: tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời Luật Đầu tư công, các quy định của Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017; tăng cường quản lý đầu tư từ gnuồn ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Thu hút đầu tư các thành phần kinh tế: Tập trung kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực tỉnh có lợi thế, nhất là các dự án điện gió, điện mặt trời, du lịch chất lượng cao. Đến tháng 11 năm 2017 đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chấp thuận chủ ttrương địa điểm đầu tư cho 73 dự án, với tổng vốn đăng ký 77.250 tỷ đồng. Tình hình phát triển doanh nghiệp có chuyển biến tích cực, đạt cao nhất từ trước đến nay, tăng 20,7% và số vốn đăng ký 12.773 tỷ đồng, gấp 8 lần so với cùng kỳ. Đã triển khai thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng và trả kết quả qua đường bưu điện. Tiếp tục triển khai nhiều biện pháp củng cố, hỗ trợ HTX và hướng dẫn thành lập 3 HTX theo quy định mới; số HTX hoạt động kết nối với doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm được phát huy; vai trò đầu mối tham gia liên kết sản xuất tại cánh đồng mẫu lớn đạt kết quả bước đầu.

2/ Lĩnh vực văn hóa - xã hội: Mức giảm tỷ lệ sinh 0,46%o (kế hoạch 0,4 – 0,5%o); mức giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi 1% (kế hoạch giảm 1%); tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 85,7% dân số (kế hoạch 80%); giải quyết việc làm mới 16.532 lao động (kế hoạch 15.500 lao động); đào tạo nghề cho 9.175 lao động (kế hoạch 8.200 lao động); tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,18% còn 10,36% (kế hoạch giảm 1 – 1,5%). Tỷ lệ dân số nông thôn được cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 90,5% (kế hoạch 90%); tỷ lệ khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhà máy chế biến đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100% (kế hoạch 90%).

2.1/ Giáo dục – Đào tạo và khoa học công nghệ:

- Về Giáo dục – Đào tạo: Tập trung thực hiện công tác sắp xếp mạng lưới trường, lớp học và đội ngũ giáo viên. Quy mô, chất lượng giáo dục các cấp học được nâng lên; tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia an toàn, nghiêm túc, kết quả tốt nghiệp hệ THPT đạt khá. Năm học 2017-2018 quy mô học sinh các cấp ổn định; cơ sở vật chất trường, lớp học tiếp tục được quan tâm đầu tư theo hướng kiên cố hóa và đạt chuẩn quốc gia.

Công tác đào tạo đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp được duy trì và có bước phát triển. Dạy nghề cho lao động nông thôn đạt 2.741 lao động, vượt 5,4% kế hoạch và tăng 4,5% so với cùng kỳ.

- Khoa học – công nghệ: Triển khai 52 dự án, trong đó có 21 dự án mới, chủ yếu trên các lĩnh vực ứng dụng, nhân rộng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, chuyển giao giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao theo hướng bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

2.2/ Y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân:

Công tác y tế dự phòng được tăng cường, tình hình dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ, không để bùng phát thành dịch. Vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường kiểm tra; chương trình hợp tác với các bệnh viện tuyến trên tiếp tục phát huy hiệu quả; công tác phòng chống HIV/AIDS và Dân số - kế hoạch hóa gia đình được đẩy mạnh; công tác vận động các tổ chức từ thiện khám, chữa bệnh cho bệnh nhân nghèo đạt kết quả tích cực.

2.3/ Lao động, việc làm và kết quả thực hiện các chính sách xã hội:

- Triển khai đầu đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, nhất là công tác chăm lo cho gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người dân sinh sống ở vùng khó khăn và các đối tượng chính sách trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; chính sách hỗ trợ cho người nghèo, học sinh vùng khó khăn được triển khai kịp thời, đúng đối tượng.

- Công tác giải quyết việc làm được thực hiện đạt kết quả tích cực, giải quyết việc làm mới cho 16.532 lao động, vượt 6,7% kế hoạch, tăng 3,1% so với cùng kỳ; xuất khẩu lao động đạt 147 lao động, vượt 22,5% kế hoạch và tăng 42,7% so với cùng kỳ.

2.4/ Văn hóa thông tin, phát thanh truyền hình, thể dục thể thao:

Tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh; công tác tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón tết Nguyên đán Đinh Dậu được diễn ra an toàn, vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm; tổ chức thành công nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh, gắn với 42 năm Ngày giải phóng tỉnh Ninh Thuận, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ; tổ chức thành công Lễ đón Bằng chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Lễ hội Katê và Làng gốm Bàu Trúc.

Công tác thông tin và truyền thông tiếp tục được duy trì và chất lượng dịch vụ được nâng cao, an toàn thông tin trên Internet được bảo đảm; quản lý Nhà nước về xuất bản, báo chí được tăng cường. Chương trình đưa văn hóa về cơ sở và giao lưu trực tuyến trên truyền hình được duy trì, chất lượng nâng lên, được đông đảo người dân hưởng ứng tham gia.

3/ Quốc phòng – an ninh:

Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự quốc phòng; tổ chức giao quân năm 2017 đạt 100% chỉ tiêu giao, bảo đảm yêu cầu chất lượng; thực hành diễn tập khu vực phòng thủ ở 3 huyện Thuận Bắc, Ninh Sơn, Bác Ái đạt kết quả; tiếp tục triển khai tốt công tác giáo dục quốc phòng tại địa phương. Lực lượng Biên phòng tỉnh đã tổ chức tốt công tác tuần tra trên biển.

Tiếp tục đảy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an toàn trong các dịp lễ tết, các sự kiện chính trị quan trọng, nhất là Tuần lễ cấp cao APEC. Tình hình trật tự an toàn giao thông có chuyển biến tích cực, không để xảy ra ùn tắc giao thông; tai nạn giao thông đường bộ giảm cả 3 tiêu chí.

4/ Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị:

4.1/ Về công tác chính trị tư tưởng:

Các cấp ủy Đảng chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; tuyên truyền kỷ niệm các Ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh.

Công tác triển khai tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng được quan tâm thực hiện nghiêm túc, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng, gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả tích cực.

Công tác thông tin đối ngoại, nghiên cứu, biên soạn, giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đạt chất lượng, hiệu quả. Việc nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, tâm trạng và dư luận xã hội phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý và định hướng dư luận được coi trọng, cơ bản phát huy hiệu quả. Công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động ‘Diễn biến hòa bình’ trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa được quan tâm; kịp thời giải quyết tốt những vấn đề bất cập, bức xúc, không để các thế lực thù địch lợi dụng, tổ chức phản động kích động, gây mất ổn định, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, tư tưởng và trật tự an toàn xã hội.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được đẩy mạnh; an sinh xã hội được các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị quan tâm chăm lo; nhất là đối với các gia đình chính sách, hộ nghèo... đã tạo thêm niềm tin, phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân, tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua, góp phần thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

4.2/ Về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị:

Công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị được triển khai nghiêm túc. Các cấp ủy coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trình độ lý luận cho cán bộ, đảng viên; tăng cường nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội. Tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài; quan tâm chăm lo phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện nghiêm Quy định 55 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, cơ bản không để xảy ra tình trạng liên hoan xa hoa, lãng phí khi gặp mặt, hội họp, được đề bạt, thuyên chuyển công tác,.... Cấp ủy các cấp thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, tiếp nhận thông tin của Nhân dân để kịp thời giải quyết, tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân. Kịp thời biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

4.3/ Về công tác tổ chức, cán bộ:

Công tác xây dựng, củng cố, hoàn thiện hệ thống chính trị được quan tâm; Ban Thường vụ tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả. Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý được triển khai thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.

Công tác xây dựng tổ chức Đảng và kết nạp đảng viên được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo chặt chẽ; tính đến ngày 15-11-2017, toàn tỉnh có 479 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 147 đảng bộ cơ sở, 332 chi bộ cơ sở; tổng số đảng viên là 18.122; kết nạp 936 đảng viên mới, đạt 104% kế hoạch.

4.4/ Về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng và phòng chống tham nhũng:

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc; kịp thời rà soát, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

Các cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn; xử lý kịp thời các vụ việc nổi cộm, các vấn đề phát sinh; quan tâm giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của Nhân dân. Các giải pháp phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ và đạt kết quả tích cực; ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong phòng chống tham nhũng, lãng phí được nâng lên.

4.5/ Hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp:

Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Kịp thời cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước về kinh tế - xã hội; quốc phòng – an ninh.

Công tác giám sát và hoạt động tiếp công dân, tiếp xúc cử tri của Hội đồng nhân dân được triển khai đúng kế hoạch đề ra và bảo đảm đúng quy định, qua đó kịp thời trả lời, kiến nghị giải quyết các ý kiến của cử tri.

Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp thực hiện các chủ trương, định hướng lớn về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và đầu tư, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án đã ký kết hợp tác với các nhà đầu tư, nhất là trên lĩnh vực năng lượng tái tạo, du lịch. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng và các chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; chương trình xây dựng nông thôn mới; tập trung khắc phục các hạn chế về quản lý đất đai, khoáng sản, vệ sinh môi trường, bảo vệ, phát triển rừng. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phát động các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017.

4.6/ Công tác vận động quần chúng:

Công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Các cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách thủ tục hành chính; tăng cường công tác tiếp dân và đối thoại trực tiếp với Nhân dân; tập trung giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân và những vấn đề Nhân dân quan tâm. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, quan tâm đến nguyện vọng, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, của đoàn viên, hội viên, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Công tác dân tộc tiếp tục được quan tâm, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa và tăng cường mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Công tác tôn giáo được tăng cường, tạo điều kiện cho các chức sắc, tín đồ hoạt động đúng pháp luật và tôn chỉ mục đích đề ra.

II/ Đánh giá tổng quát:

1/ Ưu điểm: Năm 2017, trong điều kiện có nhiều khó khăn tác động trực tiếp đến thực hiện nhiệm vụ của tỉnh, song với sự lãnh đạo sâu sát của cấp ủy và sự điều hành quyết liệt của chính quyền các cấp, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong tỉnh nên đã đạt được kết quả tích cực trên nhiều mặt:

- Kinh tế tiếp tục duy trì ổn định và phát triển khá; một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra; một số ngành, lĩnh vực tăng trưởng nhanh. Khâu đột phá về phát triển năng lượng tái tạo, kinh tế biển được quan tâm triển khai thực hiện bước đầu đạt kết quả. Sản xuất nông, lâm, thủy sản và hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc; một số dự án quy mô lớn về du lịch, năng lượng tái tạo... được quan tâm triển khai đạt kết quả. Thu ngân sách Nhà nước và tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng so với cùng kỳ.

- Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng; công tác chăm lo cho các hộ nghèo, các đối tượng, gia đình chính sách được quan tâm thực hiện tốt hơn. Sự nghiệp giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ tiếp tục được quan tâm; công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, đào tạo nghề cho lao động nông thôn được đẩy mạnh. Chất lượng nguồn nhân lực từng bước được nâng lên. Công tác phòng, chống dịch bệnh được bảo đảm, vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường.

- Nhiệm vụ quân sự quốc phòng được triển khai đạt kết quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, nhất là trong dịp diễn ra các sự kiện chính trị - kinh tế quan trọng của cả nước. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đảm bảo theo kế hoạch; công tác cải cách tư pháp được tập trung thực hiện.

- Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường, có nhiều chuyển biến tiến bộ. Công tác chính trị tư tưởng được đẩy mạnh; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước được triển khai nghiêm túc; năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, điều hành của chính quyền được nâng lên; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường. Quyết liệt trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, kịp thời gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... đã đạt được những kết quả quan trọng; các cấp ủy Đảng nhận thức sâu sắc, coi trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò nêu gương và trách nhiệm người đứng đầu.

- Công tác vận động quần chúng và hoạt động của Mặt trận, đoàn thể tiếp tục chuyển biến tích cực, bám sát nhiệm vụ chính trị để tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

2/ Khuyết điểm, hạn chế:

- Về kinh tế: Việc thực hiện chủ trương cơ cấu lại kinh tế còn chậm, chưa hiệu quả và chưa rõ nét; việc triển khai các khâu đột phá về năng lượng tái tạo, kinh tế biển tuy đạt một số kết quả bước đầu nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Môi trường đầu tư kinh doanh tuy có cải thiện nhưng chưa thật thuận lợi, thông thoáng; chỉ số CPI còn thấp và thiếu ổn định. Công tác thu hút, huy động nguồn lực đầu tư còn khó khăn. Tiến độ triển khai một số dự án, công trình trọng điểm, cấp bách còn chậm. Công tác quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường chưa hiệu quả, thiếu chặt chẽ, nhất là đất lâm nghiệp, đất công ích, đất một số tuyến đường mới đầu tư.

- Về xã hội: Đời sống của một bộ phận dân cư vùng miền núi, vùng sâu còn nhiều khó khăn; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là nhân lực các nhóm ngành trụ cột. Công tác cải cách hành chính gắn thu hút huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển hiệu quả chưa cao.

- Về quốc phòng – an ninh: Trật tự xã hội có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp; tội phạm hình sự và số vụ trọng án còn cao; tai nạn giao thông nghiêm trọng còn cao.

- Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị: Công tác dự báo, nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội có lúc, có nơi chưa kịp thời; việc đấu tranh phản bác những luận điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch, nhất là trên mạng internet còn hạn chế. Tổ chức bộ máy chưa thật tinh gọn; kỷ luật, kỷ cương ở một số nơi chưa nghiêm. Công tác dân vận ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa chủ động, nội dung hoạt động có lúc chưa thiết thực, chưa đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của Nhân dân

III/ Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018:

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII trong bối cảnh dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng gay gắt; kinh tế thế giới phục hồi, nhưng còn nhiều rủi ro. Kinh tế trong nước tiếp tục phát triển; việc triển khai thực hiện một số chủ trương, chính sách lớn về xây dựng Đảng; về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế,... từng bước phát huy hiệu quả. Hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tác động trên nhiều phương diện, vừa là cơ hội, vừa là thách thức cho phát triển. Trong tỉnh, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, vẫn còn nhiều khó khăn, như: Quy mô, chất lượng tăng trưởng chậm cải thiện; năng suất lao động, năng lực cạnh tranh thấp; thu hút nguồn lực cho đầu tư phát triển còn hạn chế; tình hình khí hậu diễn biến bất thường; đời sống của một bộ phận Nhân dân vùng miền núi, vùng sâu còn nhiều khó khăn, đang là những thách thức trong thực hiện chiến lược phát triển của tỉnh.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 17-NQ/TU về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, với các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu như sau:

1/ Các chỉ tiêu:

- Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9-10% (theo phương pháp tính mới); GRDP bình quân đầu người đạt 37-38 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế: Nông – lâm nghiệp và thủy sản chiếm 37-38%, công nghiệp – xây dựng chiếm 21-22%, dịch vụ chiếm 40-41%. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.300 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 9.600 tỷ đồng.

- Về xã hội: Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) giảm 1-1,5%, riêng huyện Bác Ái giảm ít nhất 4%. Giải quyết việc làm mới cho 15.500 lao động; đào tạo nghề cho 8.500 lao động, trong đó dạy nghề cho 2.600 lao động nông thôn. Tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 86%. Mức giảm tỷ lệ sinh 0,4-0,5%o; mức giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi dưới 1%.

- Về môi trường: Tỷ lệ dân số nông thôn được cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 92%; tỷ lệ hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 75%. Duy trì tỷ lệ khu, cụm công nghiệp, nhà máy chế biến đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 43%.

- Về xây dựng Đảng: Kết nạp từ 900-950 đảng viên mới trở lên; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên.

2/ Nhiệm vụ và giải pháp:

2.1/ Đẩy mạnh thực hiện chủ trương cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

2.2/ Tăng cường huy động, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực mà tỉnh có lợi thế; chú trọng đầu tư kết cấu hạ tầng cấp thiết theo hướng đồng bộ, kết nối, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

2.3/ Đẩy mạnh phát triển văn hóa – xã hội, trọng tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm an sinh xã hội.

2.4/ Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng chống tham nhũng, lãng phí.

2.5/ Phát huy vai trò gương mẫu của các cấp ủy Đảng, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch – vững mạnh.

Phát huy truyền thống cách mạng, với tinh thần vượt khó vươn lên, toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh đoàn kết, tích cực, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2018, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII.