Ủy ban nhân dân tỉnh: Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2018

(NTO) Ngày 11-1, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 1-1-2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 4-12-2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII; Nghị quyết số 58/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về kế hoạch phát tiển kinh tế-xã hội năm 2018.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Với sự tập trung chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của Trung ương, sự tích cực tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, đồng thuận của người dân, UBND tỉnh đã chủ động, tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trọng điểm, đột phá. Tình hình kinh tế-xã hội năm 2017 của tỉnh tiếp tục duy trì ổn định. Có 12/15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9,5%; đời sống nhân dân được cải thiện, quốc phòng, an ninh được giữ vững…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chỉ đạo, điều hành vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần được khắc phục, đó là: Thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế một số lĩnh vực còn chậm; quy mô, chất lượng tăng trưởng cải thiện chưa cao; môi trường đầu tư có cải thiện nhưng còn khó khăn. Chất lượng tham mưu của các ngành, các cấp chưa thực sự chủ động, mang tính đột phá… Tại hội nghị, UBND tỉnh mong muốn lắng nghe, trao đổi những ý kiến của các sở, ngành, địa phương tham mưu, hiến kế những cách làm mới, sáng kiến hay, táo bạo, nhằm tạo đột phá, thúc đẩy công cuộc phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà nhanh và bền vững…

Theo kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, UBND tỉnh đã xác định mục tiêu trọng tâm chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội năm 2018, đó là: Tiếp tục tạo chuyển biến trong thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng chú trọng đẩy nhanh tiến độ triển khai các khâu đột phá về năng lượng tái tạo, kinh tế biển; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thực hiện quyết liệt cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao chất lượng nguồn năng lực; bảo vệ môi trường, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Trên cơ sở đó, tỉnh cũng đề ra 107 nhiệm vụ cụ thể, 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm yêu cầu các sở, ngành, địa phương kiên quyết thực hiện, đó là: Tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, ổn định môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Tập trung thực hiện quyết liệt đồng bộ các khâu đột phá; trong đó đặc biệt tập trung thực hiện hiệu quả Đề án “Phát triển Ninh Thuận trở thành Trung tâm năng lượng tái tạo” và Đề án “Phát triển kinh tế biển giai đoạn 2016-2020 để tạo đột phá tăng trưởng năm 2018 và những năm tiếp theo”. Tạo sự chuyển biến rõ nét và thực chất trong cơ cấu lại nền kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế, mà trọng tâm là tập trung cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, ứng phó với biến đổi khí hậu và xây dựng nông thôn mới; đồng thời phát triển công nghiệp tái tạo, du lịch, dịch vụ và kinh tế biển. Bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng chính quyền điện tử phục vụ người dân gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, cứu hộ, cứu nạn; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế…

Hội nghị cũng đã được nghe một số sở, ngành, địa phương đóng góp ý kiến, thảo luận, kiến nghị, nêu những khó khăn, vướng mắc và các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương tinh thần trách nhiệm, kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của các cấp, các ngành trong thời gian qua; thống nhất kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp của UBND tỉnh đã đề ra năm 2018. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; nhiệm vụ đặt ra là hết sức nặng nề, vì vậy đòi hỏi từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phát huy tính tiền phong, gương mẫu, “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong tổ chức thực hiện, kiên quyết hoàn thành cao nhất từng mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Đồng chí cũng lưu ý cần quan tâm một số nhiệm vụ quan trọng trong quá trình thực hiện công tác chỉ đạo điều hành. Trong đó đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là chủ trương lớn về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Trong nhiệm vụ thực hiện chủ trương cơ cấu lại nền kinh tế, tập trung vào các lĩnh vực xác định làm khâu đột phá: Công nghiệp năng lượng tái tạo, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. Chăm lo cải thiện đời sống nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; chú trọng giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững… Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng; thực hiện quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng chính quyền địa phương các cấp thật sự “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”… làm cơ sở thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương ngay sau hội nghị, xây dựng chương trình hành động của ngành, địa phương mình; sớm bắt tay vào nhiệm vụ mới với tinh thần quyết tâm, kiên quyết thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đã đề ra trong năm 2018 và những năm tiếp theo.