Hội nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 9 (khóa IX): Triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2018