Ban Dân vận Trung ương: Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2018

(NTO) Ngày 10-1, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh ta, các đồng chí: Nguyễn Minh Trứ, UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Văn Bình, UVTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự.

Năm 2017, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị cả nước có những chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành và chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết, quyết định, đề án lớn về công tác dân vận gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII). Các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về công tác dân vận, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và các phong trào thi đua yêu nước. Toàn ngành Dân vận cũng tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, chủ động tham mưu cho Trung ương và các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo. Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp chú trọng hơn công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện tốt hơn quy chế dân chủ ở cơ sở. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên mọi lĩnh vực. Qua đánh giá, những đóng góp của công tác dân vận cùng với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trên cả nước đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của từng địa phương và của đất nước.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Trứ, UVTV Tỉnh ủy,
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Năm 2018 là “Năm dân vận chính quyền” nhằm thúc đẩy, tăng cường hơn nữa công tác dân vận của chính quyền các cấp từ Trung ương đến địa phương, góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ nhân dân và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 25-NQ/TW của Trung ương về công tác dân vận. Theo đó, trong thời gian tới, ngành Dân vận cả nước tiếp tục thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu cho Trung ương và các cấp ủy Đảng. Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước các cấp. Tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác dân vận đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào dân tộc có tôn giáo Tiếp tục phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, vận động nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí; phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao hoạt động của hệ thống dân vận cả nước đã đóng góp nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và đối ngoại trong năm qua. Thông qua hoạt động công tác dân vận, các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân và được cụ thể hóa trong từng phong trào thi đua ở cơ sở, được đông đảo nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia. Để thực hiện thắng lợi chủ đề công tác “Năm dân vận chính quyền”- năm 2018, góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ nhân dân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong thời gian tới, Ban Dân vận Trung ương và các địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa việc phối hợp với các ban, bộ, ngành liên quan tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy Đảng trong chỉ đạo triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đề án của Trung ương về các vấn đề phát triển của đất nước nói chung và về công tác dân vận nói riêng; đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể hóa và phát động thực hiện “Năm dân vận chính quyền” để huy động sức mạnh tổng hợp của cả nước hoàn thành nhiệm vụ năm 2018. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Chính phủ về công tác dân vận; tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chú trọng xây dựng chính quyền đối thoại với nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc ngay từ cơ sở, đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu lợi ích chính đáng của Nhân dân. Thủ tướng kêu gọi toàn hệ thống chính trị tập trung vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thi đua phát triển sản xuất, kinh doanh, phấn đấu cao nhất hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 và mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra.