Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vụ đông - xuân 2017 - 2018