UBND tỉnh: Triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018