Tăng cường công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

(NTO) Năm 2017, ngành Thanh tra tỉnh tiến hành 372/263 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 141,44% kế hoạch, đã kết thúc và ban hành kết luận 304 cuộc. Qua hoạt động thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm 6.500 triệu đồng và 12.708 m2 đất, kiến nghị thu hồi 6.143 triệu đồng; kiến nghị xử lý khác 357 triệu đồng; chuyển cơ quan điều tra 1 vụ/1 người sai phạm về quản lý đất đai với 12.708 m2; kiến nghị xử lý hành chính 27 tập thể, 49 cá nhân. Kết quả kiểm tra, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị xử lý sau thanh tra đối với 18 kết luận thanh tra, thu nộp ngân sách 578 triệu đồng.

Công tác thanh tra hành chính toàn ngành tiến hành 50/40 cuộc, đạt 125% kế hoạch. Nội dung thanh tra tập trung vào các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai, đất lâm nghiệp, đất nông lâm trường, tài chính ngân sách; thanh tra lại việc chấp hành sử dụng biên chế, tuyển dụng, hợp đồng giáo viên, chế độ tiền lương, các khoản phụ cấp ưu đãi đối với ngành Giáo dục. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm 1.805 triệu đồng và 12.708 m2 đất, kiến nghị thu hồi 1.448 triệu đồng; kiến nghị xử lý khác 357 triệu đồng; chuyển cơ quan điều tra 1 vụ/1 người trong sai phạm về quản lý đất đai với 12.708 m2; kiến nghị xử lý hành chính 24 tập thể, 46 cá nhân.

Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, toàn ngành đã tiến hành 27/22 cuộc, tại 27 cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước và các đơn vị trực thuộc, thuộc quyền quản lý, đạt 122,72% kế hoạch. Qua thanh tra, đã phát hiện sai phạm, kiến nghị thu hồi 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với tổng diện tích 35.993 m2 đất nông nghiệp; kiến nghị xử lý hành chính 3 tập thể và 3 cá nhân; có nhiều kiến nghị chấn chỉnh giúp các đơn vị kịp thời khắc phục các tồn tại, thiếu sót nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đối với thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, Thanh tra các sở, ngành đã tiến hành và kết thúc 295/201 cuộc, đạt 146,76% kế hoạch. Qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 4.061 đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã phát hiện 2.215 trường hợp sai phạm, ban hành 2.194 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 4.695 triệu đồng.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, huyện, thành phố tập trung giải quyết tốt các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng; duy trì chế độ trực phục vụ tiếp công dân theo quy định và phối hợp với Tổ tiếp công dân tỉnh giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh, không để xảy ra những điểm nóng hoặc có những đoàn đông người gây mất trật tự, an toàn xã hội.

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính các cấp là tiếp nhận, xử lý 1.474 đơn, giảm 213 đơn so với cùng kỳ năm trước. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước 319 triệu đồng và 279 m2 đất; kiến nghị khôi phục quyền lợi hợp pháp và hỗ trợ bổ sung cho công dân 651 triệu đồng và 1.203 m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính 2 cá nhân.

Bám sát kế hoạch thanh tra năm 2018 đã được phê duyệt và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hướng dẫn nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ để triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, lưu ý tập trung thanh tra một số lĩnh vực như: quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp, đất có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh trước đây; quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản, tài chính ngân sách, tài sản công, thanh tra chuyên ngành một số lĩnh vực bức xúc. Thực hiện tốt thanh tra trách nhiệm công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính; thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tham mưu triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng pháp luật, không để phát sinh điểm nóng. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng, tập trung vào lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao như: đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng đất đai, bảo hiểm xã hội; quản lý tài chính, tài sản công… đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, xử lý tham nhũng. Tăng cường thanh tra trách nhiệm, phát hiện, xử lý tham nhũng; đẩy mạnh công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra; quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo.