Hội Nông dân xã Thành Hải tổ chức đại hội

(NTO) Ngày 5- 1, Hội Nông dân xã Thành Hải (Tp. Phan Rang- Tháp Chàm) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018- 2023. Đây là đơn vị được Hội Nông dân tỉnh lựa chọn làm Đại hội điểm.

Thời gian qua, Hội Nông dân xã Thành Hải đã có bước phát triển mới trong tập hợp và vận động nông dân. Đã tích cực tham gia các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Trong 5 năm qua, giá trị sản xuất nông nghiệp xã Thành Hải tăng bình quân 6%/ năm; tỷ trọng ngành nông nghiệp tăng từ 88% (năm 2012) lên 101% vào năm 2017. Mức thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2017 đạt 35 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,16% (theo tiêu chí mới).

Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Thành Hải lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018- 2023

Nhiệm kỳ tới, Hội Nông dân xã Thành Hải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các hoạt động thu hút đông đảo nông dân vào Hội; tổ chức tốt 3 phong trào thi đua, 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội Nông dân nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn; gắn phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao với sản xuất hàng hóa… đóng góp vào tiến trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.