Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố Trung - Nam Trung Bộ tổng kết công tác thi đua năm 2017

(NTO) Ngày 5-1, Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố Trung-Nam Trung Bộ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2017.

Trong năm qua, Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố khu vực Trung-Nam Trung Bộ đã củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động; tham gia đầy đủ các hoạt động do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức; phối hợp với cơ quan chức năng, cơ quan báo chí địa phương triển khai nhiều hoạt động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý báo chí trên địa bàn; xây dựng đội ngũ nhà báo, hội viên, phóng viên đủ năng lực chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp… Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động báo chí trên địa bàn.

Đại diện Hội Nhà báo 7 tỉnh, thành phố Trung-Nam Trung Bộ tham dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2017.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2018, Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố trong Cụm thi đua Trung-Nam Trung Bộ tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới”; thông báo Kết luận số 221-TB/TW của Ban Bí thư về Đề án “Nâng cao vị trí, vai trò, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam”, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Luật Báo chí năm 2016, Điều lệ sửa đổi và 10 Điều quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam. Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội; đoàn kết, tập hợp hội viên tích cực tham gia các hoạt động báo chí trên địa bàn. Phấn đấu xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện…

Nhân dịp này, Hội Nhà báo 7 tỉnh trong Cụm thi đua đã bình chọn Hội Nhà báo TP. Đà Nẵng là đơn vị tiêu biểu được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Hội Nhà báo Việt Nam.