Chuyển biến qua một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

(NTO) Qua 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ở tỉnh ta có nhiều chuyển biến tiến bộ trên các lĩnh vực. Đặc biệt đã triển khai khắc phục hiệu quả những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), qua đó đã xuất hiện một số mô hình, cách làm hay. Đơn cử, để nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ (CB), đảng viên (ĐV), Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) bằng các hình thức thi viết, thuyết trình và thi năng khiếu, với 1.247 thí sinh tham gia; đồng thời, phát hành Sổ đăng ký nêu gương làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của ĐV do chi bộ theo dõi, đánh giá. Một số phường ở Tp. Phan Rang–Tháp Chàm in 27 biểu hiện suy thoái dán chỗ nhiều người qua lại để nhân dân có thể biết và giám sát. Có tổ chức đảng như Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh in gửi đến ĐV để tự soi. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt được quan tâm; đã có 578 tập thể, 2.275 cá nhân được khen thưởng, trong đó có nhiều tập thể, cá nhân được ghi nhận điển hình tiêu biểu ở các cấp.

Sau kiểm điểm, các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp, kế hoạch khắc phục sửa chữa. Căn cứ nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nêu, đối chiếu 3 nhóm vấn đề với 27 biểu hiện trên tinh thần “tự soi”, “tự rọi”, trên cơ sở kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình, các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy các cấp đã quyết định thi hành kỷ luật đối với 1 tổ chức cơ sở đảng, 63 CB, ĐV; xóa tên 10 trường hợp ĐV. Thực hiện các nhiệm vụ theo lộ trình khắc phục sửa chữa khuyết điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ hiệu quả với các Nghị quyết khác của Trung ương, gắn với thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, đạt được một số kết quả.

Về công tác xây dựng Đảng, Tỉnh ủy tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho CB, ĐV; kiên quyết không bổ nhiệm CB không đủ tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị; cụ thể hóa việc nêu gương của CB, ĐV, nhất là CB lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp. Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo giải quyết một số vụ việc bức xúc trong Nhân dân, các vụ việc còn tồn đọng, phức tạp như: Vụ nhiễm mặn tại thôn Quán Thẻ 1, 2 (xã Phước Minh, Thuận Nam); tình hình liên quan đến dự án đầu tư cảng biển, khu công nghiệp Cà Ná, dự án thép Hoa Sen-Cà Ná; dự án khu đô thị mới K1, K2... Có thể thấy trong kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), hầu hết các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đều xác định 2 nhóm nhiệm vụ thực hiện ngay và thường xuyên; nhóm nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình để lãnh đạo, chỉ đạo. Theo đó, những vấn đề liên quan đến suy thoái được khắc phục dần; nhiều nơi tích cực, trách nhiệm trong việc xử lý nghiêm những biểu hiện liên quan đến suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong công việc được nâng lên.

Từ một số kinh nghiệm bước đầu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai các nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian tới với nhiều hình thức phong phú, sinh động, phù hợp; trong đó điểm nhấn là triển khai chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”. Cùng với nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình mới về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sẽ xây dựng kế hoạch khắc phục những khuyết điểm, hạn chế qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017; tập trung khắc phục hạn chế ở các lĩnh vực nổi cộm, dư luận đang quan tâm như quản lý đất đai, khoáng sản, vệ sinh môi trường, bảo vệ rừng…

Trong năm 2018, về xây dựng Đảng, trọng tâm là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ ĐV gắn với xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh. Cụ thể là tăng cường đào tạo, bồi dưỡng CB; xây dựng đội ngũ CB, ĐV thật sự tiền phong gương mẫu, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật cao, có kỹ năng nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ CB, công chức, viên chức.