Hội Nông dân tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2018

(NTO) Hội Nông dân tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Hội và phong trào nông dân năm 2018.

Đồng chí Kiều Như Bổn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ đầu năm 2018.

Theo đó, năm 2018, Hội Nông dân tỉnh tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp sau: Tập trung chỉ đạo đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII nhiệm kỳ 2018-2023. Thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, hoạt động công tác Hội đã được ký kết giữa lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh với lãnh đạo Hội Nông dân các huyện, thành phố. Phát triển, nâng cao chất lượng hội viên, nông dân đáp ứng thực hiện tốt Chỉ thị số 36-CT/TU, ngày 19-4-2017 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; Kết luận 61 của Ban Bí thư, Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch 5554 của UBND tỉnh về Đề án Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân giai đoạn 2010-2020. Quán triệt, nâng cao nhận thức trong cán bộ, hội viên, nông dân về tầm quan trọng, ý nghĩa của chuyên đề năm 2018 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của người cán bộ, đảng viên, công chức, nông dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm trật tự an toàn an ninh xã hội, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, chung tay xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả.