Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh: Nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các chỉ thị và nghị quyết của Đảng

(NTO) Nhìn lại năm 2017, công tác triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị và nghị quyết của Đảng trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh (ĐBK) có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Qua đó, tạo động lực, khí thế, niềm tin để cán bộ, đảng viên và quần chúng an tâm công tác, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà.

ĐBK hiện có 56 tổ chức cơ sở đảng, gần 5.000 công chức, viên chức và người lao động, trong đó có 2.307 đảng viên. Thời gian qua, ĐBK đã chủ động tổ chức học tập và quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), gồm: Nghị quyết số 04-NQ/TW: “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 05-NQ/TW: “Về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”; Nghị quyết số 06-NQ/TW “Về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”. Đối với các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII), ĐBK đã triển khai học tập, quán triệt hiệu quả, chất lượng gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW “Về phát triển kinh tế tư nhân thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước” và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII): Nghị quyết số 18-NQ/TW: “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW:  “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW: “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết 21-NQ/TW: “Về công tác dân số trong tình hình mới”; Quy định 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng, Nghị quyết 14-NQ/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển thương mại giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025 …

Tính đến thời điểm này, ĐBK đã tổ chức 16 lớp, với 4.466 lượt đảng viên và 4.038 quần chúng tham gia học tập và quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Sau khi học tập, 100% cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch đảm bảo yêu cầu đề ra, thể hiện tính nghiêm túc, trách nhiệm cá nhân trong việc nắm vững, hiểu rõ chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Ngoài ra, ĐBK tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị, thông tin thời sự, trong đó tổ chức 2 lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng cho 122 quần chúng ưu tú, mở 2 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 154 đảng viên mới; tổ chức 3 buổi bồi dưỡng chuyên đề “Cách mạng công nghiệp 4.0” với 230 lượt cán bộ, đảng viên tham gia….

Ban Thường vụ Đảng ủy đã xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong toàn ĐBK; sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đến nay, hầu hết các chi, đảng bộ cơ sở đã triển khai chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2017; trong đó chú trọng đăng ký nêu gương làm theo Bác và định kỳ đánh giá kết quả thực hiện, qua đó bước đầu xuất hiện các tập thể, cá nhân thực hiện tốt đăng ký làm theo Bác.Tổ chức thành công Hội thi “Tìm hiểu nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII): “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, tham gia Hội thi có 48 chi, đảng bộ cơ sở, với 1.518 bài thi viết, trong đó có 1.005 đảng viên và 513 quần chúng tham gia…

Đồng chí Hồ Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy khối cho biết: Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp tục quán triệt triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, với chủ đề năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng”; chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tích cực tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ VI theo hướng cụ thể, thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ chính trị từng cơ quan, đơn vị gắn với thông tin kịp thời tình hình chính trị, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của đất nước và của tỉnh. Tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền biển, đảo, các công trình dự án trọng điểm của tỉnh; nắm chắc tình hình công tác tư tưởng của đảng viên và quần chúng trong khối; kịp thời uốn nắn những nhận thức lệch lạc, mất cảnh giác trước âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng …