Năm tháng cuộc đời

Một đời buôn gánh bán bưng

Nuôi con khôn lớn qua từng chợ phiên.

Dẫu đi khắp chốn bao miền

Vẫn chưa đi hết ưu phiền mẹ cha.

Tháng năm

Dầu dãi

Sương sa

Vuông tròn đôi thúng

Mãi là quê hương.

Đặng Quang Sơn