Công tác đăng ký, quản lý cư trú vẫn tiếp tục thực hiện theo Luật Cư trú

(NTO) Ngày 30-10-2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 112/NQ-CP thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Công an, trong đó lĩnh vực công tác cấp, quản lý chứng minh nhân dân; đăng ký, quản lý cư trú quy định tại mục VII và VIII của phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân. Theo lộ trình, Bộ Công an sẽ tiến hành bãi bỏ các nhóm thủ tục hành chính về cấp, quản lý chứng minh nhân dân và bãi bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng “Sổ hộ khẩu” thay bằng hình thức thông qua mã số định danh cá nhân.

Tại Điều 2, Nghị quyết số 112/NQ-CP nêu rõ “Giao Bộ Công an căn cứ nội dung Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính được Chính phủ thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này, trong phạm vi thẩm quyền chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính, giấy tờ công dân quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành phù hợp với thời điểm hoàn thành, vận hành của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.”. Như vậy việc thực hiện các nội dung liên quan đến công tác cấp, quản lý chứng minh nhân dân; đăng ký, quản lý cư trú theo tinh thần Nghị quyết số 112/NQ-CP sẽ được đề xuất thực hiện khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân được hoàn thành và đi vào hoạt động. Lộ trình của Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được triển khai thực hiện từ năm 2017 và dự kiến đến năm 2020 hoàn thành. Dự án Sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân theo quy định của Luật Căn cước công dân đã được triển khai thực hiện tại 16 tỉnh, thành phố trên cả nước và đến ngày 1-1-2020 sẽ triển khai thực hiện tại các tỉnh còn lại trong toàn quốc.

Hiện nay, khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân chưa hoàn thành và đi vào sử dụng thì công tác cấp, quản lý chứng minh nhân dân và công tác đăng ký, quản lý cư trú vẫn thực hiện theo quy định của Luật Cư trú và Nghị định về Chứng minh nhân dân.

Như vây, công tác đăng ký, quản lý cư trú tại tỉnh Ninh Thuận vẫn thực hiện theo quy định của Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành. Công tác cấp, quản lý chứng minh nhân dân vẫn thực hiện theo quy định của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 3-2-1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân, Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19-11-2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 3-2-1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân, Nghị định số 106/2013/NĐ-CP ngày 17-9-2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 3-2-1999 đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19-11-2007 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.