Ngày làm việc thứ ba, Kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa X: Quan tâm giải quyết vấn đề bức xúc trong nhiều lĩnh vực