Tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm y tế

(NTO) Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 1843-CV/TU về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT), ngày 28-11, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 4984/UBND-KGVX về việc tăng cường thực hiện chính sách BHYT.

Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT được tổ chức thường xuyên. Các cấp ủy Đảng, chính quyền đã xác định BHYT là chính sách quan trọng của hệ thống an sinh xã hội (ASXH) đã được Đảng và Nhà nước quan tâm, chỉ đạo đưa tỷ lệ phát triển BHYT thành một chỉ tiêu phát triển KT-XH của tỉnh gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nhận thức của đơn vị sử dụng lao động, người lao động, các đối tượng chính sách xã hội và Nhân dân về ý nghĩa, lợi ích chính sách BHYT đã được nâng lên, số người tham gia BHYT ngày càng được mở rộng. Đến nay, toàn tỉnh có 518.124 đối tượng tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 85,83% dân số, vượt 5,83% so với kế hoạch năm 2017.

Tuy nhiên, qua theo dõi, phân tích của BHXH tỉnh, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt chỉ tiêu so với lộ trình đề ra, nhưng thực tế, việc thực hiện chính sách BHYT tại các địa phương trong tỉnh gặp nhiều khó khăn, tốc độ phát triển đối tượng tham gia BHYT còn chậm, thiếu bền vững. Tỷ lệ người tham gia BHYT chủ yếu trong nhóm đối tượng được Nhà nước đóng hoặc hỗ trợ mức đóng, còn nhóm đối tượng chính là người dân tự đóng BHYT đạt thấp, dẫn đến việc có đạt được tỷ lệ bao phủ BHYT hay không hoàn toàn phụ thuộc vào việc tham gia của các nhóm đối tượng này. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền chưa đi vào chiều sâu; chất lượng khám, chữa bệnh (KCB) BHYT ở tuyến cơ sở còn hạn chế; cải cách thủ tục hành chính trong các khâu KCB còn chậm, thiếu đồng bộ; tình trạng lạm dụng quỹ BHYT vẫn xảy ra… Qua theo dõi, lũy kế 10 tháng số thu BHYT được 303,3 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch; số chi KCB BHYT 494,7 tỷ đồng, bội chi 107,9 tỷ đồng, tỷ lệ nợ BHYT ở mức cao 28,4 tỷ đồng... Nếu không có giải pháp căn cơ, kiểm soát tốt, nguy cơ vỡ quỹ BHYT ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động khi giải quyết các chế độ BHYT.

Ông Nguyễn Mạnh Tú, Giám đốc BHXH tỉnh, cho biết: Để thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng thực hiện chính sách BHYT, cũng như đảm bảo lộ trình BHYT toàn dân giai đoạn 2016-2020, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm thực hiện đầy đủ và có hiệu quả Văn bản số 4984/UBND-KGVX về việc tăng cường thực hiện chính sách BHYT.

Trong đó, tập trung một số giải pháp sau: Các sở, ngành, địa phương, đặc biệt là BHXH tỉnh phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt về chính sách BHYT, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách BHYT trong hệ thống ASXH, quyền và nghĩa vụ của người dân khi tham gia BHYT; nâng cao ý thức bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Sở Y tế thành lập bộ phận tham mưu công tác quản lý nhà nước về BHYT thuộc sở để giúp Ban chỉ đạo đề án “Thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2016-2020” tỉnh Ninh Thuận triển khai thực hiện kế hoạch BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh theo quy định. Chỉ đạo các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh tổ chức tốt việc KCB đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT.

BHXH tỉnh tham mưu đề xuất các giải pháp nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân; tập trung phát triển đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình, người lao động trong các doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho các bên tham gia BHYT; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại hóa hệ thống quản lý, tiến tới việc vận hành cơ sở dữ liệu điện tử trong phạm vi cả tỉnh. Phối hợp với Sở Y tế, UBND huyện, thành phố thực hiện thanh tra, kiểm tra, tăng cường công tác giám định tại cơ sở y tế ngăn ngừa các trường hợp lạm dụng, trục lợi BHYT.

Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ chế chính sách giai đoạn 2016-2020 cho các nhóm đối tượng tham gia BHYT do ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng, xem xét việc nâng mức hỗ trợ đóng BHYT cho hộ cận nghèo, hộ nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình và nhóm đối tượng tham gia theo hộ gia đình, học sinh, sinh viên.

BHYT toàn dân là một chính sách quan trọng trong hệ thống các chính sách ASXH. Với quyết tâm cao và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, hy vọng rằng, tỉnh ta tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, sớm khắc phục các tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu BHYT toàn dân theo lộ trình đã đề ra.