Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

(NTO) Qua 5 năm thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, có thể nói ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có sự chuyển biến tích cực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các chi, đảng bộ cơ sở. Hầu hết cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị luôn tự rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; nêu cao ý thức trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, qua đó góp phần xây dựng chi, đảng bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở các cơ quan, đơn vị.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh hiện có 56 TCCSĐ, với tổng số 2.885 đảng viên và gần 5.000 công chức, viên chức và người lao động. Đảng bộ khối có nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức đối với các chi, đảng bộ cơ sở thuộc khối các cơ quan cấp tỉnh. Đây là Đảng bộ tập trung nhiều cán bộ, đảng viên giữ cương vị chủ chốt của Đảng, chính quyền, đoàn thể, có trách nhiệm hoạch định chủ trương, chính sách, quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành và trực tiếp tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà.

 
Cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học ứng dụng vào thực tế đời sống. Ảnh: V.M

Để triển khai thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW một cách nghiêm túc và đạt kết quả cao, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên và tuyên truyền rộng rãi cho quần chúng trong các cơ quan, đơn vị. Qua học tập, quán triệt hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đều nhận thức rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng và 7 nội dung nêu gương theo quy định. Xác định đây là một trong những nội dung quan trọng mà cán bộ, đảng viên phải tu dưỡng rèn luyện hằng ngày; cán bộ đảng viên chức vụ càng cao càng phải gương mẫu. Đặc biệt, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã ban hành Quy chế số 111-QĐ/ĐUK ngày 1-11-2016 về nêu gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy và cơ quan, đơn vị. Theo đó, việc đăng ký nêu gương “Sổ đăng ký nêu gương” được thực hiện hằng năm và định kỳ hằng tháng, từng cá nhân tự đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo trước chi bộ, cơ quan; gắn việc đánh giá thực hiện những nội dung đã đăng ký, cam kết với kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức vào cuối năm. Qua 5 năm triển khai thực hiện Quy định 101-QĐ/TW, các cấp ủy Đảng đã nhận thức đúng tầm quan trọng và ý nghĩa sâu sắc việc nêu gương học tập và làm theo Bác; gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động; vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo ngày càng được chú trọng, thể hiện rõ nét; gắn việc làm theo Bác với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo nội dung, đúng kế hoạch và yêu cầu của cấp trên, phù hợp với đặc thù nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị … Trong 5 năm qua, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh trong khối đạt bình quân 91,34%; hầu hết các cơ quan, đơn vị, Công đoàn cơ sở, Đoàn thanh niên trong khối đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Điểm nổi bật đáng ghi nhận, đó là, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ngày càng được nâng cao; ý thức, tự giác hơn trong phấn đấu, học tập, rèn luyện; lề lối, tác phong làm việc không ngừng được chấn chỉnh; ý thức tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; ý thức xây dựng cơ quan, đơn vị, xây dựng tổ chức Đảng ngày càng được tăng cường, nâng cao... Kết quả phân loại cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đều chiếm tỷ lệ cao, bình quân đạt 93,42%, trong đó đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt trên 13%. Việc tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Trung ương 4 (khóa XII) đối với tập thể, cá nhân được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu đề ra. Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình, các tập thể, cá nhân đã đánh giá đúng ưu điểm để phát huy; xác định đúng tính chất, mức độ thiếu sót, khuyết điểm và nguyên nhân khách quan, chủ quan để đề ra biện pháp và lộ trình khắc phục phù hợp. Từ đó, đã tạo được sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên… Qua 5 năm thực hiện Quy định 101-QĐ/TW gắn với nêu gương học tập và làm theo Bác, Đảng bộ khối có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Yến, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (năm 2016); 6 tập thể và 11 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 56 tập thể và 65 cá nhân có thành tích tiêu biểu được Ban Thường vụ Đảng ủy khối khen thưởng.

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện Quy định số 101-CT/TW gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác quản lý cán bộ, đảng viên. Xác định nâng cao trách nhiệm nêu gương phải thực sự là công việc thường xuyên; gắn việc thực hiện Quy định nêu gương với việc thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm, với phong trào thi đua yêu nước tại cơ quan, đơn vị. Thường xuyên nhân rộng, biểu dương những điển hình tiên tiến trong thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, công tác xây dựng Đảng và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong các chi bộ, đảng bộ trực thuộc.