Khối thi đua các Hội đặc thù tổng kết công tác thi đua-khen thưởng năm 2017

(NTO) Khối Thi đua các Hội đặc thù vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua-khen thưởng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, công tác thi đua-khen thưởng trong khối có nhiều chuyển biến tích cực. Các Hội đã đổi mới, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua; xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến… qua đó, tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Khối thi đua các Hội đặc thù tổng kết công tác thi đua-khen thưởng năm 2017.

Năm 2018, các tổ chức Hội tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thi đua-khen thưởng; đẩy mạnh các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân chung sức xây dựng Ninh Thuận xanh, sạch, đẹp”. Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm xây dựng cơ quan, tổ chức Đảng và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.