Giải quyết rốt ráo các kiến nghị của cử tri

(NTO) Trong thời gian qua, hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri của HĐND tỉnh từng bước nâng cao chất lượng, khẳng định rõ nét hơn vai trò, vị trí, chức năng, quyền hạn của cơ quan dân cử, góp phần tích cực vào sự thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; xây dựng chính quyền vững mạnh; thực thi pháp luật nghiêm minh, tạo được niềm tin trong Nhân dân.

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5, sau kỳ họp thứ 4, HĐND khóa X, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức 62 cuộc tiếp xúc cử tri tại 7 huyện, thành phố, có 3.822 lượt cử tri tham dự với 501 lượt ý kiến phát biểu. Qua tiếp xúc đã xem xét, tổng hợp, Thường trực HĐND tỉnh chuyển 123 kiến nghị của cử tri (trong đó có 1 kiến nghị thuộc thẩm quyền bộ, ngành Trung ương), tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực sau: 53/122 kiến nghị về lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, giao thông và thủy lợi (43,44%); 22/122 kiến nghị về lĩnh vực tài nguyên môi trường (16,39%); 14/122 kiến nghị lĩnh vực điện sản xuất, sinh hoạt và nước sạch (11,4%); 10/122 kiến nghị về y tế, BHYT, an toàn thực phẩm (8,19%); 7/122 kiến nghị về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn (5,73%)… đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng thời, Thường trực HĐND tỉnh chủ động chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh thường xuyên liên hệ với cử tri tại địa bàn phụ trách; tăng cường đi kiểm tra thực tế; giám sát việc giải quyết ý kiến của cử tri, nhất là các kiến nghị mà cử tri đã nhiều lần phản ánh nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Đồng thời, Thường trực HĐND tỉnh đã làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành đôn đốc xem xét, giải quyết, trả lời cử tri; đối với những vấn đề Nhân dân, cử tri bức xúc, Thường trực HĐND tỉnh đã yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm giải trình trong các phiên họp thường kỳ Thường trực HĐND tỉnh.

Đến trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa X, qua giám sát, đã có 101/122 kiến nghị của cử tri được giải quyết, đạt 82,78%. Cho thấy UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành với trách nhiệm của mình ngay sau khi nhận được kiến nghị của cử tri, kịp thời chỉ đạo, khẩn trương tổ chức nghiên cứu tiếp thu, giải quyết trả lời cơ bản đầy đủ, rõ ràng về những vấn đề cử tri kiến nghị; trực tiếp ký văn bản trả lời bảo đảm thời gian theo quy định của pháp luật. Chất lượng văn bản giải quyết trả lời được nâng lên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của cử tri và Nhân dân. Công tác đôn đốc nhắc nhở kiểm tra giám sát được tăng cường, cụ thể đã đề ra các giải pháp giải quyết vấn đề bất cập, vướng mắc trong thực tiễn mà cử tri kiến nghị như: Hạ tầng giao thông, xây dựng, kiên cố hóa và sửa chữa hệ thống kênh cấp nước phục vụ sản xuất; đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt; bảo hiểm y tế; trật tự an toàn giao thông… Trong quá trình giải quyết những vấn đề liên quan đến nhiều lĩnh vực đã có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các sở, ngành và địa phương trên cơ sở cộng đồng trách nhiệm cùng với việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Cùng với giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh đã quan tâm, tiếp tục nghiên cứu giải quyết các ý kiến nghị tại kỳ họp trước; đồng thời tổ chức nghiên cứu thực hiện kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh qua giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Tại một số điểm tiếp xúc cử tri, các tổ đại biểu đã đề nghị mời lãnh đạo các sở, ngành đến dự tiếp thu, giải trình và trả lời giải quyết trực tiếp các nội dung mà cử tri kiến nghị nhiều lần.

Ông Vũ Ngọc Đương, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, cho biết: Qua theo dõi, nhận thấy các ý kiến, kiến nghị của cử tri được các cơ quan trả lời khá đầy đủ, có trách nhiệm; chất lượng các văn bản trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri ngày càng nâng cao hơn. Cử tri và Nhân dân hoan nghênh các sở, ngành, chính quyền địa phương các cấp đã quyết liệt chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của cử tri, đề ra những giải pháp phù hợp để giải quyết căn cơ, nhằm ổn định cuộc sống nhân dân địa phương. Cử tri và nhân dân trong tỉnh đánh giá cao việc chính quyền các cấp đã cùng với cả hệ thống chính trị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, của HĐND; trong đó có nhiều chủ trương, giải pháp để phát triển kinh tế-xã hội, các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện có hiệu quả.

Có thể khẳng định, hoạt động giám sát của HĐND đã từng bước nâng cao về chất lượng, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND các cấp vào cuộc sống, thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.