Đến năm 2025, đưa du lịch Ninh Thuận cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

(NTO) Ngày 22-11, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4913/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình hành động số 134-CTr/TU ngày 21-6-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16-1-2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Mục tiêu của kế hoạch là nhằm xác định và phân công nhiệm vụ cụ thể chủ yếu cho các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phấn đấu đến năm 2020 đưa ngành Du lịch Ninh Thuận trở thành ngành kinh tế động lực, thúc đẩy phát triển của các ngành, lĩnh vực khác; từng bước hình thành khu du lịch trọng điểm của cả nước với các loại hình du lịch đặc biệt có tính cạnh tranh cao, sản phẩm du lịch đa dạng, chất lượng dịch vụ tốt nhất; đến năm 2025, đưa du lịch Ninh Thuận cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Phấn đấu đến năm 2020, đón 2,5 triệu lượt khách, trong đó: khách quốc tế chiếm khoảng 8-10%, ngành Du lịch đóng góp 12% GRDP, doanh thu đạt khoảng 1.450 tỷ đồng và giải quyết việc làm cho 13% lao động của toàn tỉnh.

Đến năm 2025, đón 3,5 triệu lượt khách, trong đó: khách quốc tế chiếm khoảng 12-13%, ngành Du lịch đóng góp 13% GRDP, doanh thu đạt khoảng 2.900 tỷ đồng và giải quyết việc làm cho 15% lao động của toàn tỉnh.

Đến năm 2030, đón 6 triệu lượt khách, trong đó: khách quốc tế chiếm khoảng 14-15%, ngành Du lịch đóng góp 15% GRDP, doanh thu đạt khoảng 5.900 tỷ đồng và giải quyết việc làm cho 20% lao động của toàn tỉnh.