Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ kỳ họp trên tinh thần đổi mới, chất lượng, hiệu quả, đúng pháp luật

(NTO) Theo kế hoạch, từ ngày 5 đến 8-12-2017, HĐND tỉnh khóa X tổ chức kỳ họp lần thứ 5. Phóng viên Báo Ninh Thuận đã trao đổi với đồng chí Vũ Ngọc Đương, Uỷ viên Thường trực, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh về công tác chuẩn bị và tầm quan trọng của kỳ họp.

Đồng chí Vũ Ngọc Đương
Uỷ viên Thường trực, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh

Phóng viên: Được biết tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh (khóa X) sẽ nghe UBND tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018; đồng thời thông qua nhiều báo cáo, đề án và nghị quyết quan trọng, vậy xin đồng chí cho biết có những vấn đề nổi bật nào trong nội dung chương trình làm việc của kỳ họp ?

Đồng chí Vũ Ngọc Đương: Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 là kỳ họp thứ 2 triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 30-12-2016 của Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng đối với hoạt động HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Đề án số 01/ĐA-HĐND ngày 15-12-2016 của Thường trực HĐND tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND các cấp tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016-2021. Vì vậy, kỳ họp tiếp tục thực hiện theo tinh thần cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp từ việc phối hợp chuẩn bị nội dung, chương trình; hoạt động khảo sát, giám sát, thẩm tra; đến điều hành thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết. Tại kỳ họp lần này HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận, cho ý kiến 27 báo cáo, đề án, tờ trình dự thảo nghị quyết; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của các sở, ngành và biểu quyết thông qua các nghị quyết trên các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng chính quyền của tỉnh trong năm 2018. Trong đó nổi bật:

- Nghị quyết rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030; Điều chỉnh bảng giá các loại đất kỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Nghị quyết phê duyệt khung giá các loại rừng và giá cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Nghị quyết về danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện đầu tư năm 2018; Nghị quyết về danh mục dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng năm 2018; Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợ vốn sự nghiệp của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Nghị quyết Quy định giá dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh không có thẻ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác và hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh…

Phóng viên: Để kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa X diễn ra thành công, đạt kết quả cao theo hướng cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, đồng chí cho biết hiện nay công tác chuẩn bị cho kỳ họp của Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh được chuẩn bị như thế nào?

Đồng chí Vũ Ngọc Đương: Để kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa X thành công, đạt kết quả cao, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo, điều hòa, phối hợp các Ban HĐND, Văn phòng HĐND tỉnh tập trung thực hiện chuẩn bị nội dung, chương trình và tổ chức kỳ họp như: Phân công khảo sát, giám sát, thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực phụ trách đúng quy định; phối hợp với sở, ngành hoàn chỉnh các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp; báo cáo kết quả hoạt động của các Ban HĐND tỉnh. Đồng thời, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành quyết định triệu tập, giấy mời kỳ họp đúng pháp luật.

Trong công tác chuẩn bị, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành trong việc hoàn thiện các báo cáo, đề án, tờ trình phục vụ công tác thẩm tra trình tại kỳ họp, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo về thời gian, đúng quy trình, thủ tục theo quy định pháp luật. Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền trả lời theo quy định. Chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh tích cực, chủ động phối hợp, đôn đốc các sở, ngành chuẩn bị tài liệu kỳ họp; các điều kiện đảm bảo, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ kỳ họp trên tinh thần đổi mới, chất lượng, hiệu quả, đúng pháp luật.

Đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp đảm bảo chặt chẽ, chất lượng, hiệu quả, đúng pháp luật; đảm bảo việc tổ chức kỳ họp thứ 5 diễn ra đúng kế hoạch và thành công theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí.