Để “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2017 thật sự là ngày hội của toàn dân ở khu dân cư

(NTO) “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” được tổ chức ở khu dân cư vào ngày 18-11 hàng năm là một hoạt động có ý nghĩa sâu sắc trong đời sống chính trị, xã hội nhằm tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống yêu nước và cách mạng của dân tộc, tăng cường, củng cố, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Năm nay, để thiết thực chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống MTTQVN và tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư được diễn ra sôi nổi, thiết thực, hiệu quả, thực sự là ngày hội của toàn dân ở khu dân cư trong toàn tỉnh, Ban Thường vụ Ủy ban MTTQVN tỉnh đã hướng dẫn đến Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống MTTQVN và “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Theo đó, từ nay đến “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm nay (18-11), Ủy ban MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư tập trung phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; yêu cầu đại đoàn kết trong thời kỳ đổi mới đất nước; về lịch sử vẻ vang và sự đóng góp to lớn của MTTQVN trong lịch sử dân tộc; vai trò của MTTQVN trong giai đoạn hiện nay. 

“Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm nay được diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến 18-11. Trước khi diễn ra Ngày hội, MTTQ các cấp sẽ tập trung tổ chức một số hoạt động công tác như: Tổ chức các diễn đàn lắng nghe ý kiến Nhân dân, phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đánh giá kết quả công tác Mặt trận, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2017; bàn biện pháp tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động và các mặt công tác khác của Mặt trận. Đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của địa phương. Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện như: Thăm và tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ, các gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. 

Việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư cần phát huy sự sáng tạo của mỗi khu dân cư, tùy theo đặc điểm của từng nơi để tổ chức cho phù hợp; nội dung Ngày hội gồm 2 phần chính: Phần hội được tổ chức tập trung tại phường, xã hoặc chọn khu dân cư để tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường; tổ chức văn nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian truyền thống của địa phương, sinh hoạt văn hóa cộng đồng; nơi nào có điều kiện thì tổ chức “Bữa cơm Đại đoàn kết”. Phần lễ được tổ chức tại mỗi khu dân cư nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong khu dân cư ôn lại lịch sử, truyền thống của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, vị trí, vai trò của MTTQVN trong sự nghiệp cách mạng hiện nay; đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2017, đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện cuộc vận động năm 2018; trao giấy chứng nhận gia đình văn hóa liên tục 3 năm liền cho các hộ gia đình trong khu dân cư và biểu dương, khen thưởng những mô hình, tập thể, hộ gia đình và cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2017. 

Với những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền, vận động xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân; với sự nỗ lực, quyết tâm của Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh, nhất là với những kinh nghiệm trong việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trong những năm qua, tin rằng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống MTTQVN và “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư trong toàn tỉnh năm nay sẽ diễn ra sôi nổi, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia và thực sự là ngày hội của toàn dân ở khu dân cư.