Tỉnh ủy tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI)