Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”

(NTO) Ngày 27-10-2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4492/KH-UBND phát động phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau” trong công tác giảm nghèo đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Mục đích của phong trào thi đua là nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và cả cộng đồng trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần chủ động, sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn tỉnh góp phần thực hiện thắng lợi chính sách, chương trình giảm nghèo của Đảng và Nhà nước; phấn đấu đến năm 2020 giảm hộ nghèo cả tỉnh bình quân 1,5-2%/năm (riêng các huyện nghèo, xã nghèo giảm 4%/năm; hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3-4%/năm) theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020; bảo đảm thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo toàn tỉnh cuối năm 2020 tăng lên 1,5 lần so với cuối năm 2015 (riêng hộ nghèo ở các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn, hộ nghèo dân tộc thiểu số tăng gấp 2 lần). Yêu cầu của phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong các phong trào thi đua của các sở, ban, ngành... cấp tỉnh, các huyện, thành phố và các cụm, khối thi đua giai đoạn 2016-2020.

Kế hoạch đề ra nội dung của thi đua; tiêu chuẩn danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; trách nhiệm của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau” nhằm thực hiện tốt Chương trình an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.