Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm: Tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng

(NTO) Ngày 31-10, Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng cho các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư các tổ chức cơ cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy, lãnh đạo các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể thành phố.

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Công an tỉnh thông tin về tình hình an ninh trật tự, phương thức, thủ đoạn họat động của các loại tội phạm trên phạm vi cả nước. Nghe lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy tuyên truyền phổ biến, giới thiệu một số nội dung liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí như: Những kết quả đạt được và hạn chế, yếu kém trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; những điểm mới về chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.