Nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng từ nay đến cuối năm

(NTO) Trên cơ sở các nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhìn lại từ đầu năm đến nay, có thể thấy rõ đang có những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng. Có dịp trao đổi với lãnh đạo cấp uỷ các cấp, chúng tôi ghi nhận được vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của nhiều tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) thuộc Đảng bộ tỉnh ta đã nâng lên, thể hiện rõ vị trí hạt nhân chính trị tại cơ sở, nhất là địa bàn dân cư.

Về công tác kết nạp đảng viên (ĐV), theo thống kê của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, tính đến giữa tháng 10, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 744 ĐV (đạt 82,67% chỉ tiêu kế hoạch), trong đó nổi bật là Đảng bộ Công an tỉnh đã kết nạp ĐV vượt 15% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Tuy tiến độ kết nạp có chậm hơn năm ngoái nhưng vẫn có các đảng bộ gần hoàn thành chỉ tiêu, đơn cử Đảng bộ Tp. Phan Rang-Tháp Chàm (đạt 96% chỉ tiêu), Đảng bộ huyện Bác Ái (94%), Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh (93%). Đáng chú ý là nhiều đảng bộ đã làm tốt công tác kết nạp ĐV đúng theo yêu cầu cơ cấu từ đầu năm, điển hình như Đảng bộ huyện Ninh Phước, trong số 84 ĐV mới kết nạp của toàn Đảng bộ hơn 9 tháng qua, đạt 82,67% chỉ tiêu tỉnh giao, có trên 50% ĐV kết nạp tại 9 xã, thị trấn, tập trung phát triển phần lớn trong lực lượng dân quân, trong đội ngũ cán bộ (CB) thôn, khu phố, trong thanh niên địa phương hoặc các vị trí CB trọng yếu trong hệ thống chính trị. Nhìn chung, qua đánh giá bước đầu, các đảng bộ đều quyết tâm đến cuối năm nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên trong năm.

 
Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trên đường phát triển. Ảnh: V.M

Bên cạnh nhiệm vụ kết nạp ĐV, sự chuyển biến về công tác tổ chức xây dựng Đảng ở tỉnh ta còn thể hiện qua nhiều kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Cụ thể công tác xây dựng TCCSĐ và hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng được kiện toàn, củng cố, đi vào hoạt động có chất lượng; nhiều tổ chức Đảng đã đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt chi bộ gắn với việc phân công cấp uỷ viên, ĐV trực tiếp phụ trách địa bàn dân cư. Đến nay toàn tỉnh có 479 TCCSĐ, trong đó 147 đảng bộ cơ sở (1.256 chi bộ trực thuộc), 332 chi bộ cơ sở với trên 17.900 ĐV. Qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, nhiều cấp ủy địa phương có cách làm sáng tạo, cụ thể, quyết liệt đã có tác dụng tích cực, bước đầu đem lại niềm tin cho CB, ĐV và nhân dân. Hầu hết các TCCSĐ đều giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, gắn sinh hoạt Đảng với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục rèn luyện ĐV, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Đối với công tác tổ chức CB, theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trong 9 tháng qua, công tác bố trí kiện toàn CB lãnh đạo các cấp được tiếp tục thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bổ nhiệm lại 12 CB, điều động, bổ nhiệm 12 trường hợp CB ở các cơ quan Đảng, đoàn thể và cơ quan nhà nước. Ngoài ra còn giới thiệu nhân sự lãnh đạo các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc UBND tỉnh, giới thiệu nhân sự cho Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh tỉnh và cấp ủy các huyện Thuận Bắc, Bác Ái. Bên cạnh đó, trên cơ sở quy hoạch, các cấp ủy cơ quan, đơn vị, địa phương đã cử CB theo học các lớp về chuyên môn, lý luận chính trị, bồi dưỡng theo chức danh, cập nhật kiến thức mới…, nhằm nâng cao trình độ, chuẩn hóa tiêu chuẩn chức danh CB lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành. Cụ thể từ tham mưu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, có 3 CB học Đại học chuyên ngành Công tác kiểm tra và chuyên ngành Công tác tổ chức; có 2 CB tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng Đảng cho các chức danh lãnh đạo các ban Đảng cấp tỉnh năm 2017; 115 CB theo học lớp cao cấp lý luận chính trị; 299 CB học trung cấp lý luận chính trị… Ngoài ra còn cử hàng chục CB tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ.

Từ nay đến cuối năm, để phát huy vai trò lãnh đạo của cấp uỷ và TCCSĐ, toàn Đảng bộ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng. Theo đó, trọng tâm là kiện toàn nhân sự lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và địa phương; triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Bên cạnh việc đôn đốc kết nạp ĐV, tiếp tục hoàn chỉnh việc xây dựng Đề án Đào tạo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ CB cấp chiến lược của tỉnh giai đoạn 2016 -2020 và những năm tiếp theo; đặc biệt là tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.