Phát huy những thành tích đạt được, tiếp tục làm tốt công tác Tổ chức xây dựng Đảng

 
Đồng chí Kiều Văn Bê
UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

(NTO) Ngày 14-10-1930, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng khai mạc tại Hương Cảng (Trung Quốc) đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng, trong đó có việc lập ra các bộ: Tổ chức, Tuyên truyền, Công nhân vận động… Ghi nhận, phát huy những thành quả của công tác tổ chức xây dựng Đảng trong sự nghiệp cách mạng, ngày 2-4-2002 Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) có Thông báo số 57-TB/TW đồng ý lấy ngày 14-10-1930 làm ngày thành lập Ban Tổ chức Trung ương và thống nhất gọi là Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Trải qua 87 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu đắc lực cho Đảng sắp xếp, củng cố và xây dựng tổ chức, bộ máy của cả hệ thống chính trị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ (CB), đảng viên (ĐV). Cơ quan tổ chức cấp uỷ các cấp cho thấy trong từng giai đoạn lịch sử cách mạng cụ thể đã có những nội dung, phương pháp thích hợp, đã bám sát đường lối chính trị của Đảng và thực tiễn tình hình đất nước, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, góp phần vào thắng lợi to lớn của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Ở tỉnh ta, trước yêu cầu nhiệm vụ chính trị, ngành Tổ chức xây dựng Đảng được thành lập và phát triển, gắn liền với những chặng đường lịch sử đấu tranh vẻ vang của Đảng bộ tỉnh và phong trào cách mạng của Nhân dân địa phương. Từ tháng 4-1930 chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh ra đời, đến tháng 8-1945, công tác tổ chức xây dựng Đảng đã được triển khai nhiều mặt, tập trung chủ yếu là xây dựng lực lượng vũ trang, tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền vào ngày 21-8-1945. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, toàn bộ công tác tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Khu uỷ Nam Trung bộ (Khu uỷ khu 6), đã góp phần xây dựng Đảng phát triển rộng khắp; hoạt động có tổ chức chặt chẽ, làm nòng cốt cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, nhất là từ khi tỉnh ta được tái lập, phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, những năm qua hệ thống tổ chức và đội ngũ CB, công chức làm công tác Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh không ngừng được củng cố, tăng cường về số lượng và chất lượng, đã có những đóng góp tích cực vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị của tỉnh, góp phần đáng kể vào xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt, trong những năm gần đây luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, của các cấp uỷ Đảng, công tác tổ chức xây dựng Đảng đã đạt được những kết quả tích cực. Đến nay, toàn tỉnh có 481 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), trong đó 147 đảng bộ cơ sở (1.256 chi bộ trực thuộc), 334 chi bộ cơ sở với 17.782 ĐV. Hầu hết các TCCSĐ đều giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm túc chế độ học tập, sinh hoạt Đảng, chế độ kiểm tra, chế độ tự phê bình và phê bình theo hướng dẫn của Trung ương, gắn sinh hoạt Đảng với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục rèn luyện ĐV đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Công tác quản lý, điều động, bổ nhiệm CB từng bước đi vào nền nếp, bảo đảm đúng quy trình, dân chủ, công khai, phát huy tốt vai trò trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu và cơ quan tham mưu trong công tác CB. Công tác kết nạp ĐV đã có nhiều chuyển biến tốt, hằng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; riêng trong 9 tháng đầu năm nay kết nạp 598 ĐV (đạt 66,44% chỉ tiêu kế hoạch). Công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong thời gian qua đã được các cấp ủy Đảng tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Đảng. Đặc biệt trong năm 2017, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng Ban Tổ chức các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tập trung tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch khắc phục sửa chữa khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; xây dựng báo cáo và tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; sơ kết thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 2-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ; tổng kết thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 30-7-2007 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị…

Kỷ niệm ngày truyền thống của ngành là dịp để những người làm công tác tổ chức xây dựng Đảng nhìn lại mình, tự hào và phấn khởi trước những thành tích đạt được; đồng thời thấy được trách nhiệm, yêu cầu, nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng trong giai đoạn cách mạng mới ngày càng cao hơn, nặng nề hơn. Từ đó ra sức phấn đấu, rèn luyện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mà trọng tâm là xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao hơn nữa trình độ các mặt, nhất là trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII.